Innovationsidéer – mindre projekt på kortare tid

Inom delen Innovationsidéer var det möjligt att söka maximalt 500 000 kronor för projekt som varar max 12 månader. Här har 6 projekt blivit beviljade medel.

Temporär mätning och analys av lokalanvändning – skapade värden och praktiskt genomförande
Frans Magnusson, White arkitekter AB

Genomförandestudie avseende digital tvilling och analysverktyg för hållbar samhällsutveckling
Ann-Kristin Belkert, Norrtälje kommun

Hållbara kartan
Nathalie Ahlstedt Mantel, Region Gotland

Sensorer i skärgård och glesbygd – smarta avfallsflöden för en effektivare kommunal service
Marie Albinsson, Ecoloop AB

IoT/Big Data med avancerade analysverktyg inom byggbranschen: Studier av klimatförbättrad betong
Scott Fowler, Linköping University

Samverkanspelare med 3D-utskriven betongform fylld med SKB
Johan Silfwerbrand, Kungliga Tekniska högskolan

Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt

Inom delen "Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt" var det är möjligt att söka mellan 500 000 och 4 miljoner kronor för projekt på 12–48 månader. Här har 15 projekt blivit beviljade medel.

Digital beräkning och uppföljning av stadsdelars klimatpåverkan
Stina Stenquist, IVL Svenska Miljöinstitutet

AI-baserad kunskapsintegration för omställning av städer och samhällen till klimatneutralitet
Zahra Kalantari, Stockholm University

Integrering av Blockchain och Digital Tvilling för Smart Fastighetsförvaltning
Ibrahim Yitmen, Tekniska Högskolan i Jönköping

Infra4.0 – Branschgemensam digital transformation
Peter Eriksson, Stiftelsen Blue Institute

Digital ambidexteritet i projektbaserad verksamhet: Konsten att balansera kortsiktig lönsamhet och långsiktig konkurrenskraft
Henrik Linderoth, Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Smart ​övervakning av ledningsnät status och prestanda inom dricksvatten-infrastruktur
Mylène Trublet, RISE KIMAB

Intelligent energihantering i smart community med distribuerad maskininlärning
Ming Xiao, Kungliga Tekniska högskolan

Finch – Digitalt designverktyg för effektivare processer
Pamela Nunez Wallgren, ArchFinch AB

Regelbaserad klimatberäkning från BIM-modell
John Sjulander, Plant An Idea AB

Systematiskt informationsutbyte för cirkulära affärsmodeller
Robert af Wetterstedt, Bjerking AB

Systemdemonstration av affärsmodell för flexibel produktion av enfamiljshus within Centre fbaserad på digitaliserad integrerad informationshantering, robotiserad byggplats produktion och kundmedverkan
Ronny Andersson, AChoice AB

Samverkan för optimal drift av smarta byggnader: juridiska, ekonomiska och organisatoriska verktyg
Jonas Anund Vogel, Kungliga Tekniska högskolan

Digitalt arbetsflöde för hållbarhetsoptimerade och korrekt klimatdeklarerade bostadshus
Sofia Lidelöw, Luleå tekniska universitet

Virtuell testbädd för strategisk stads- och energiplanering genom integrerade digitala modeller
Joakim Widén, Uppsala universitet

Hybrida kompositer; fullskaligt komponentbaserat byggande med additiv tillverkning i cellulosa-baserade material
Jonas Runberger, Chalmers tekniska högskola