I Smart Built Environments öppna utlysning kunde du söka finansiering till forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidra till ett mer resurseffektivt, hållbart och jämlikt samhällsbyggande.

Så fungerar finansieringen

För att beviljas medel i utlysningen krävs medfinansiering för varje projekt som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader. Utlysningen ska bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet, genom projekt där digitalisering och industriella processer är centrala i arbetet.

Mer information och formell utlysningstext finns på Formas webbplats

Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala omställningen. Här uppmuntrades transformation av aktiviteter och roller i hela värdekedjan. Projekten kan beröra allt från standardisering, planering, långsiktig förvaltning, återbruk och cirkularitet. Här berörs även frågor om affärsmodeller, ledarskap och kunskapsöverföring.

I utlysningen är hållbarhetsperspektivet centralt genom sina tre perspektiv av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Checklista för projektupplägg

  • Projekten ska adressera minst ett av Smart Built Environments fyra Temaområden
  • Projekten ska bidra till att uppnå de effekter och mål som finns identifierade i programmets effektlogik, se Smart Built Environments Effektlogik 3.0
  • Projekten förväntas ha en jämställd könsfördelning i projektgrupp och rollfördelning
  • Resultaten ska bidra till en jämlik samhällsbyggnadssektor, se Smart Built Environments Jämlikhetsguide där vi ger tips och råd.

Mer information om utlysningen presenteras i samband med öppnandet av nästa omgång. Om du vill veta mer om upplägget vid tidigare utlysningar i den här kategorin kan du läsa om dem här.