Med en mer differentierade bedömning kan sulfidjord sorteras och avsättas för olika ändamål eller deponeras mer kostnadseffektivt och miljömässigt än i nuläget. Bedömningssystemet för ändamålet är i dagsläget ett expertsystem, som för att kunna nyttiggöras effektivt behöver bli mer användarvänligt och tillgängligt, till exempel genom ett verktyg. I utvecklingen av ett sådant verktyg är en väsentlig del att identifiera hur erbjudandet ska finansieras och underhållas.

Syftet med projektet är att identifiera förutsättningarna att ta fram och erbjuda ett ekonomiskt varaktigt verktyg som stöder en differentierad bedömning och hållbar hantering av sulfidjordar. I detta ingår att utreda olika alternativ för affärs- och prismodeller baserat på den affärsekologi, den omvärld, som verktyget
verkar i. Detta för att kunna analysera och diskutera alternativ för hur den dagliga användningen av verktyget ska prissättas samt vem som ska äga verktyget och använda det.

Användningen av bedömningsverktyget bidrar till minskad miljöpåverkan för nybyggnad av byggnader och infrastruktur, tidsminskning för projekt, minskade kostnader och nya affärsmodeller baserade på ett livscykelperspektiv. Återvinning av sulfidjord minskar behovet av deponiutrymme och uttag av jungfruligt material.

Projektet bidrar också till den samlade kunskapen om hur affärs- och prismodeller som främjar återvinning och hållbar deponering kan se ut.

Fakta

ID: UI-2022-5
Beviljat i: Innovationsidén 2
Projektledare: Sandra Frosth, Ecoloop AB