Med ny digital teknik kan fler integrerade tekniska system utvecklas och implementeras i byggnader för att effektivisera drift och underhåll. Uppkopplade och smarta byggnader kan styras och följas upp över tid vilket ger bättre resursutnyttjande, bättre inomhuskomfort och värdefull information för olika analyser och utvecklandet av nya tjänster. Det finns alltså starka ekologiska, sociala och ekonomiska argument för smartare byggnader.

Men, det har visat sig att ny digital teknik som testats och verifierats i nya testbäddar, bl.a. KTH Live-In Lab inte når sin fulla potential när den väl är installerad och klar. Idag är det teoretiskt möjligt att tidigt i byggprocessen skapa, dela, använda, lagra och vidareutveckla värdefull information, tex genom digitala tvillingar, som är användbara i projektering, produktion, drift och underhåll. I praktiken uppstår det dock snabbt olika problem eftersom de olika disciplinernas och fasernas ramverk och institutionella strukturer inte är anpassade för integrerade system och samverkan, något som resulterar i vaga incitament för enskilda aktörer att fullt ut bidra till en välfungerande helhet.

Projektet utreder kopplingen mellan ny teknik och optimal drift av byggnader. Mer specifikt ska fragmenteringen i byggprocessen, ramverkens brister, svårigheterna att samordna olika discipliner och problemen att lita på varandra undersökas. Syftet är att möjliggöra den potential som ligger i mer sammankopplade, integrerade tekniska system för optimal drift av byggnader. Metoden är en kombination av litteratur, intervjuer och fallstudier. Dessutom kommer testning och verifiering av integrerade tekniska system att genomföras och resultaten kommer att spridas till företag och organisationer, samt till det vetenskapliga samhället.

Fakta

ID: U9-2021-12
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: Jonas Anund Vogel, Kungliga Tekniska Högskolan