Den svenska byggsektorn står inför stor utmaning när allt mer krav ställs på resurseffektivitet och minskad koldioxidutsläpp. Den växande byggsektorn kräver ca 100 Mt material per år och bidrar med 21% till de totala koldioxidutsläppen i Sverige. Sverige producerar ca 10 Mt/år mineraliskt avfall bestående av tegel och betong som mest används som fyllnadsmaterial/i vägbyggnation eller deponi och en mycket liten del återanvänds eller återvinns.

Med avsikten att recirkulera tunga byggnadsmaterial används objektorienterad selektiv rivning för att påvisa att materialkretsloppet kan effektiviseras genom återbruk och återvinning och med kortare transportsträckor miljöfördelar kan framvisas i form av minskad klimatpåverkan.

Utmaningen är av teknisklogistisk karaktär: selektiv rivning och förädling av tungt rivningsavfall ska resultera i högkvalitativt tegel och betongavfall som kan konkurrera med nyproducerat tegel samt naturgrus; kostnaderna med selektiv rivning ska kompenseras upp med den objektorienterade processen som medför kortare transportsträckor och återbruk av materialen i nybyggnation på samma plats; samt av utbildnings och praxis karaktär för cirkulär ekonomiska processer för kommun och beställare.

Målet med detta pilotprojekt är potential bedömning av rivningsprocesser för att producera tegel och ballastprodukter genom selektiv rivning på delar av ett referensobjekt. Teglet ska återbrukas i fasaden i nybyggnation på samma plats, betongavfallet ska behandlas för att få fram grova och medelstora ballastfraktioner lämpliga till ny betongproduktion.

På kort sikt bidrar projektet till att minska nyproduktion av tegel, deponering och uttag av naturgrus, på lång sikt resulterar i beslutsstöd för kommun/fastighetsägare och ökad acceptans för återbruk-återvinning i branschen.

Fakta

ID: UI-2022-3
Beviljat i: Innovationsidén 2
Projektledare: Agnes Nagy, Högskolan i Borås