Slutrapport

Läs slutrapporten nedan.

Författare: Författare: Elin Haettner, Johanna Jerremalm, Frans Magnusson, Linda Mattson, Helena Polgård Nygren, Veronica Schytzer, Annika Sundås Larsson & Theodor Tsesmatzoglou. White Arkitekter AB & Byggnadsavdelningen - Uppsala universitet.

Läs rapporten:

Projektet testar en prototyp för tillfällig installation av sensorer som analyserar användningen av lokaler. Som en del i utvecklingen av en ny typ av arkitekttjänst utvärderas prototypen och kopplas till kvantitativa och kvalitativa analyser. Genom att koppla ihop det som arkitekten idag ser som sena projektskeden med tidiga till en cirkulär syn på byggnader, kan kommande om-, till- och nybyggnadsprojekt utföras på ett mer resurseffektivt sätt med hjälp av mer informerade underlag. Projektet utgår från en pågående diskussion om bristande effektivitet i lokalanvändningen inom offentliga verksamheter samt behovet av att kunna påvisa detta. Lokalbehov styrkta av evidens från faktisk användning, kan både underlätta diskussioner med användarna och öka transparensen i beslutsfattandet.

En uppsättning värdeskapande aktiviteter beskrivs utifrån en diskussion mellan behovsägare (byggnadsavdelningen på Uppsala universitet) och tjänsteägare (White arkitekter AB). I lärandemiljöer vid Uppsala universitet utförs installationen av personal på plats. Lärdomarna därifrån tillsammans med resultatet från mätningen och arkitekturanalyserna diskuteras sedan i projektredovisningen.

Projektet identifierar ett antal tjänster på marknaden med liknande innehåll men positionerar sig genom att adressera värdet av temporära installationer och genom fokus på de kritiska aspekterna av att genomföra dessa i praktiken. Det riktar sig mot förvaltare av lokaler inom kommun, stat och akademi - samt arkitekter med fokus på lokalplanering.

Temaområdet Värdekedjor och affärsmodeller och effektmålet Förändrad organisering av arbete, processer och kompetenser adresseras genom att undersöka hur relationen lokalstrateg/arkitekt kan stärkas och tidigareläggas i lokalplaneringen. Projektets mål att förbättra planeringen av effektiva lokaler och att undvika onödig nybyggnad linjerar väl med de långsiktiga effektmålen 33% kortare tid, 33% minskning av kostnader & 40% minskning av klimatpåverkan.

Fakta

ID: U9-2021-16
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: Frans Magnusson, White