Kraven på framtidens transportinfrastruktur är omfattande, med stora investeringar i både kronor och klimatavtryck. Här finns utmaningar och behov när infrastruktur behöver byggas snabbt, kostnadseffektivt och framför allt hållbart. Genom att betrakta hela transportinfrastrukturens värdekedja kan en lång rad potentialer identifieras; inom resp. fas i värdekedjan, mellan faser och mellan värdekedjan och yttre aktörer såsom brukarna av infrastrukturen. Bakom de sa möjligheter finns ofta ett komplext utbyte av data och information mellan olika aktörer och system där digitalisering kommer att spela en helt avgörande roll både i form av effektiv kommunikation, beslutsstöd och i förlängningen automation och AI.

En orsak till uteblivna förbättringar är branschens fragmentering och bristande incitament till effektivisering. Det finns ett behov av en gemensam riktning och en konsolidering av initiativ, verktyg och system. Ingen enskild aktör kan på egen hand skapa de positiva effekter som en digitalisering av transportsystemet kan ge.

Projektet syfte och mål är att accelerera den digitala transformationen, genom att samla branschens aktörer i en gemensam vision och riktning. Arbetet handlar om att adressera nuvarande tillstånd genom att synliggöra behoven, fånga best practice, skapa möjligheter för integration och bygga incitament för affärsmässig och framför allt organisatorisk förändring.

Projektet kommer strukturerat och metodiskt genomlysa branschens och värdekedjans utmaningar och tematiskt bryta ner dessa, analysera, och omvandla insikter till strategier och rekommendationer. Detta sker genom en lösningsorienterad samverkansprocess som skapar, sprider och förankrar en gemensam färdplan, som lägger en grund för kommande aktiviteter och fortsatta investeringar i digitaliseringen av transportinfrastrukturen.

Fakta

ID: U9-2021-4
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: Peter Eriksson, Stiftelsen Blue Institute