Byggbranschen har på senare tid haft svårigheter med att producera nya bostäder i takt med den ökade efterfrågan. I C BUFs rapport ”Produktivitetsläget i svenskt byggande” utnämns långa myndighetsprocesser till den andra mest frekventa stora störningstypen att påverka projekttiden negativt för flerfamiljshus och lokaler.

Ett tillvägagångssätt som ökat i popularitet delvis för att effektivisera planprocesserna är att låta byggherrar ta fram planhandlingar och utredningar i en byggherredriven planprocess, och på så sätt skapa en starkare
koppling mellan projektidé och detaljplan.

Parametric Solutions utvecklar ett verktyg för informerade beslut i tidiga skeden med hjälp av algoritmgenererade designkoncept kopplade till fysisk plats. Plattformen används idag i just denna typ av planprocess hos några av Nordens största privata beställare och exploatörer. Intresset har varit större än vår kapacitet och vi har idag en fyrsiffrig väntelista på konsult- och byggherresidan.
Men bättre processer på enbart beställarsidan kommer inte långsiktigt att lösa effektivitetsproblematiken, såvida inte granskningssidan också kan hänga med i denna utveckling.

En av de mest efterfrågade funktionerna i plattformen är att kunna exportera pdf:er av förslag för samgranskning med staden. Detta exempel visat hur enkelt det är att återfalla i en ”dokument-baserad” planprocess där det obrutna
informationsflödet förstörs. För att undvika detta vill vi möjliggöra att stadsbyggnadskontoren att använda plattformen som ett parallellt gransknings-, planerings- och kommunikationsverktyg.

I detta projekt kommer vi att bjuda in kommuner till plattformen i två steg. Det första avser att undersöka nyttan och behoven från ett granskarperspektiv. I det andra steget kommer samtliga kommuner som är intresserade att få kostnadsfri tillgång till verktyget. Detta kommer ligga till grund för en kvantitativ utvärdering
i projektets slutskede och vidareutveckling och implementering efter projektslut.

Fakta

ID: U10-2022-17
Beviljat i: Utlysning 10
Projektledare: Sofia Malmsten, Parametric Solutions AB