I nyligen publicerade statliga utredningar och mer forskningsbaserad litteratur beskrivs byggbranschens särdrag i termer av bland annat förändringströghet, fragmentering, kortsiktighet och begränsade incitament till samverkan. Dessa särdrag står i stark kontrast till de grundförutsättningar som tidigare forskning har visat vara centrala för att åstadkomma en framgångsrik digitaliseringsdriven utveckling av organisationer och branscher. Därigenom utgör de nämnda särdragen även utmaningar och potentiella hinder för en förändring på både organisatorisk- och branschnivå.

Mot bakgrund av detta är projektets övergripande syfte att skapa förståelse för hur branschens parter upplever och hanterar dessa utmaningar i sitt arbete att utveckla och effektivisera branschen, samt beskriva och analysera hur de nämnda hindren kan överbryggas. Det föreslagna projektet använder sig av en kvalitativ ansats i form av en kombination av djupintervjuer och fokusgrupper med branschaktörer som förvaltare, byggherrar, entreprenörer och konsulter samt arkitekter.

Med stöd av en så kallad institutionell ansats kommer både ökad kunskap och konkreta åtgärdsförslag att ges på hur identifierade hinder kan motverkas eller hanteras. Kunskap och förslag som har central betydelse för alla de branschaktörer som har ett genuint intresse av att utveckla och dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Projektet blev beviljat i programmets första utlysningar 2016.

Projektledare är Henrik Linderoth, Jönköping University.

Fakta

ID: U2-2016-03 Beviljat i: Utlysning 2 - Digitala Affärsmodeller Projektledare: Henrik Linderoth