Projektet fokuserar på de utmaningar som uppstår när projektbaserade organisationer arbetar med digitaliseringsdrivna förändringar. I sådana situationer måste organisationerna ha förmåga att använda befintlig teknik för att vara lönsamma och konkurrenskraftiga här och nu (eng. ”exploitation”). Samtidigt måste det finnas förmåga att experimentera och utforska ny teknik för att vara konkurrenskraftiga och överleva på lång sikt (eng. ”exploration”). Att åstadkomma denna balans mellan ”exploitation” och ”exploration” kallas för ”ambidexteriet” och har visat sig vara mycket utmanande, men samtidigt avgörande för att leverera kvalité och konkurrenskraft på både kort och lång sikt.

För projektbaserade organisationer i samhällbyggnadssektorn finns det speciella utmaningar förknippade med att skapa och upprätthålla denna balans. Exempel på dessa är beroendet av andra organisationer som varierar över tid, begränsade resurser, låga marginaler, samt strukturella förutsättningar på branschnivå som uppmuntrar utnyttjandet av befintliga möjligheter framför utforskande av nya.

Mot denna bakgrund ska projektet öka förståelsen för hur aktörer i projektbaserad verksamhet kan utveckla och upprätthålla ambidexteritet för digital transformering.

Studien genomförs som en fallstudie av ett större byggprojekt (investering 450 Mkr) som involverar ett 15-tal olika branschaktörer med Skanska som huvudentreprenör. Att följa projektet och studera hur involverade aktörer hanterar balansgången mellan ”explore” och ”exploit” ger unika möjligheter att generera kunskap om hur en digitaliseringsdriven förändring kan genomföras på ett ekonomiskt hållbart och konkurrenskraftigt sätt inom samhällsbyggnadsbranschen. Kopplingen till behovsägarna säkerställs genom att studien genomförs i nära samarbete med Skanska och Jönköpings läns byggmästareförening, samt en referensgrupp med representanter för byggherrar, konsulter, entreprenörer och underentreprenörer.

Fakta

ID: U9-2021-5
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: Henrik Linderoth, Tekniska Högskolan i Jönköping