Läs slutrapporten

Slutrapporten är skriven av Norrtälje kommun, Karlskrona kommun, Huddinge kommun, Sydväst arkitektur och landskap och Ann-Kristin Belkert, Actinate

Nationellt och internationellt ökar intresset för digitala tvillingar. Karlskrona kommun har utvecklat en realtidstvilling som ska vidareutvecklas. I det Vinnova-finansierade projektet Södertörnsmodellen utvecklades Södertörnsanalysen för att visualisera statistik på områdesnivå över tid. Med Södertörnsanalysen som inspiration har Huddinge och Karlskrona kommun tagit fram Huddingeanalysen och Karlskronaanalysen.

Webbinarium

Ta del av resultat från projektet under ett filmat webbinarium!

Projektet arbetade med genomförandestudie avseende ett framtida verktyg som kombinerar digital realtidstvilling med analys av statistik på områdesnivå över tid. Ett sådant verktyg skulle bli mycket värdefullt bland annat inför upprättande och uppföljning av mål och budget för kommuner, i översikts- och detaljplaner, planering av bostadsförsörjning och kommunikationer, i stadsutvecklingsprojekt, arbete mot segregation och uppföljning av Agenda 2030.

Projektet har genomförts av Norrtälje kommun, Karlskrona kommun, Huddinge
kommun och Sydväst arkitektur och landskap med följande moment:

  • Identifiering av behov och önskemål
  • Visualisering av användningsområden
  • Genomförandestudie och nyttoanalys
  • Spridning av resultat

Effekten på kort sikt är att politiker, tjänstepersoner och privata aktörer ska få
förståelse för behov och nyttor med digitala tvillingar i kombination med analysverktyg på områdesnivå. Effekten på lång sikt, när ett fullskaligt verktyg har utvecklats, är att beslut i samhällsbyggnadsprocessen baseras på faktabaserat, transparant, underlag, vilket skapar förutsättningar för en hållbar utveckling av
områden, kommuner och regioner.

Målgruppen för resultaten är kommuner, regioner, byggbolag, fastighetsbolag, konsulter, arkitekter, civilsamhället, akademin, medborgare och näringsliv. Resultat har spridits till andra aktörer i samhällsbyggnadsbranschen via webbinarium, film, rapport och nyhetsbrev.

Se film om projektets resultat

Fakta

ID: U9-2021-17
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: Ann-Kristin Belkert, Norrtälje kommun/Actinate