En av de drivkrafter som identifierades i det tidigare projektet var existensen av så kallade förändringsfickor. Förändringsfickor åsyftar en liten förhållandevis homogen grupp av individer som samverkar i syfte att åstadkomma förändring från insidan av en organisation. I den genomförda studien visade de sig att de identifierade förändringsfickor, trots goda idéer och strategiskt stöd, har svårt att få genomslag. Frågor vi då ställer oss är varför dessa förändringsfickor inte fått större genomslag och hur dessa förändringsfickors inflytande kan stärkas? Mot denna bakgrund är syftet med det nya projektet att analysera orsakerna till förändringsfickornas begränsningar samt förstå dess roll för en ökad digital transformering.

Studiedesignen består av tre steg; identifikation och kartläggning av förändringsfickor, semistrukturerade intervjuer med fokus på både organisatoriska hinder och förändringsfickornas förutsättningar/egenskaper samt en tematisk analys av insamlat material. Studien kommer att genomföras i nära samarbete med medlemsföretagen i Jönköpings läns byggmästareförening (JLB). JLB:s styrelse kommer att fungera som projektets referensgrupp för att på så sätt förankra projektets praktiska relevans samt för att möjliggöra en snabb återkoppling och spridning av resultaten.

Vidare kommer resultaten av studien att kunna spridas via IQ Samhällsbyggnads Nyttiggörandeutskott. Den föreslagna studiens resultat kan även tydligt kopplas till flera av Smart Built Environments långsiktiga mål.

Ta del av projektets slutrapport

Fakta

ID: U6-2018-8

Beviljat i: Utlysning 6 - Utveckling av projektresultat 2018

Projektledare: Henrik Linderoth, Jönköping University