Dynamiska och snabba förändringsprocesser, som möjliggör omställning för en hållbar samhällsutveckling efterfrågas både nationellt och internationellt. Det finns ett behov av samordning med landskapsperspektiv mellan olika aktörer. Landskapsekologisk verksamhetsansats – LEVA, ska utgöra en metod och plattform som frambringar insikter, samsyn och samverkan för hållbara lösningar med fokus på landskapet och dess komplexitet.

Idén är att LEVA-metoden ska utgå från landskapsekologisk vetenskap och finna lösningar där verksamheter kan utvecklas och växa, utan att ekosystem och biologisk mångfald påverkas negativt. Målbilden i varje LEVA-projekt ska vara en positiv nettoeffekt på miljön och landskapet, eller som minst ingen nettoförlust
av biologisk mångfald (No Net Loss).

Förväntningen är att LEVA blir en ledande och dynamisk metod som hela tiden utvecklas i takt med ny forskning och föränderliga behov av anpassningar för att nå och upprätthålla en hållbar samhällsutveckling.

Projektet adresserar 10 av 13 mål i kortsiktiga effekter 2024 enligt Smart Built Environments effektlogik 2.0.

Fakta

UI-2022-2
Beviljat i: Innovationsidén 2
Projektledare: Kristina Kvamme, Jakobi Sustainability AB