Inom innovationsprogrammet Smart Built Environment och dess fokusområde Standardisering har projektet Smart planering för byggande - Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov genomförts under perioden 2016-11-01—2018-04-01. Projektet har genomförts i samverkan med ett flertal olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn.

Fyra webbinarier i projektet

Projektet Info Spread har genomfört fyra webbinarier som ger konkreta tips om hur du kan komma igång med att digitalisera plan- och byggprocessen. Se dem här!

Smart planering för byggande har fokuserat på fem processfaser och deras utbytesprocesser och gränssnitt, i samhällsbyggnadsprocessen med särskilt fokus på fem av samhällsbyggnadsprocessens skeden: geodataleveranser, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglovsgranskning och återföring av producerad geodata. Då projektet nu är avslutat är det viktigt att aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen får kännedom och kunskap om projektets resultat.

Idén med projektet Info Spread är att samordna och genomföra informations- och utbildningsinsatser för att göra resultaten, slutsatserna och rekommendationerna från projektet Smart planering för byggande kända. Fokus är de processer som inkluderar kommunernas del i samhällsbyggnadsprocessen.

Idag finns resultaten endast på Smart Builts hemsida och då främst i textform samt redovisade i traditionella slutrapporter i PDF-form. Sedan projektavslut har det inte ägt rum någon fortsatt spridning av resultaten. Av den anledningen är det hög tid att förmedla kunskaper och rekommendationer för att nå projektets målgrupper och ge dem stöd att gå från ord till handling. I kontakt med kommunerna är uppenbart att det finns ett uttalat behov av ett sådant stöd.

Kommunikationsinsatserna planeras att ske i form av webbinarium, föreläsningar och workshops som ett bidrag till att få till stånd en framtida digital samhällsbyggnadsprocess på regional och lokal nivå. Utöver informations- och utbildningsaktiviteterna kommer Info Spread att testa och verifiera en metod som bygger på resultaten delprojekt BIM för bygglov.

Argusmetoden för bygglov i 3D är ett resultat av projektet

Slutrapport från projektet

Fakta

ID: U6-2018-2

Beviljat i: Utlysning 6 - Utveckling av projektresultat

Projektledare: Elisabeth Argus, BonaCordi