För att genomföra den energiomställning som krävs för att uppnå de nationella och globala klimatmålen behövs nya och innovativa energitekniska systemlösningar. I dagsläget finns dock en stark spårbundenhet i hur planering och utbyggnad av stadsmiljöer och deras energi- och infrastruktursystem går till. Processen är dessutom uppdelad på ett flertal statliga, kommunala och privata aktörer och är endast delvis integrerad. Detta gäller även användningen av olika digitala modeller för planering av drift av byggnader och system inom dessa verksamheter.

Projektet föreslår en lösning genom att utveckla en form av integrerad virtuell testbädd som ger möjligheten att på ett tidigt stadium i planeringsprocessen utreda effekter av nya lösningar för att implementera ny energiteknik och nya systemlösningar i både befintliga och nya stadsmiljöer. Denna virtuella testbädd kommer att bestå av en energisystemmodell för städer där befintlig och ny bebyggelse, decentraliserad och centraliserad energitillförsel, ett elektrifierat transportsystem samt värme- och eldistributionsinfrastruktur simuleras och analyseras som ett enda system.

Verktyget ska integrera digitala modelltyper och data från ett antal olika delar av samhällsbyggnadssektorn. Verktyget ska vara ett lättanvänt, direkt tillämpbart och samtidigt starkt forskningsbaserat digitalt verktyg som är användbart för olika aktörer inom samhällsbyggnad, men framför allt för aktörer som medverkar i ett tidigt strategiskt planeringsskede. I projektet samarbetar forskare vid Uppsala universitet, specialiserade på byggnader och energisystem i bebyggelse, med verksamma inom strategiska planering vid Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning. Den virtuella testbädden som utvecklas kommer att integreras med Uppsala kommuns GIS-baserade verktyg och testas i skarpt läge på hela stadens existerande bebyggelse i olika framtidsscenarier samt på ny bebyggelse i stadsbyggnadsprojekten Södra Gunsta och Sydöstra stadsdelarna.

Fakta

ID: U9-2021-14
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: Joakim Widén, Uppsala universitet