VALLA coach är en virtuell laboratoriemiljö där metoder för industriellt byggande mäts, lärs ut och utvecklas. Testbädden är knuten till flera universitet och är en mobil enhet (fysik, till exempel bil eller mätgrupp av personer) öppen för alla byggprojekt. Verksamheten innehåller mätning av produktivitet och produktionsflöden och coachning av ledare som drivkraft för erfarenhetsåterföring, kvalitetssäkrat arbete och produktionsinnovationer. VALLA coach tas i anspråk av olika byggentreprenörers byggprojekt där mätdata används för produktionsoptimering och prediktion.

Slutrapport Valla Coach steg 1

I februari 2017 kom slutrapporten för projekt Valla Coach steg 1.

VALLA coach består av en mobil enhet (formen bestäms i projektet) eftersom mycket av arbetet med mätningar och coachning av ledarskapet för förändring förläggs på specifika byggprojekt. Den mobila enheten förses med verktyg för och personer med kompetenser om mätning, metoder och för coachning.

Den vetenskapligt baserade analys- och metodutvecklingen sker i tre steg:
1) Digital produktionsplanering i tidiga skeden för att testa integrering av produktionsdata
och digital optimering
2) Metodutveckling baserad på forskningsresultat för företagets effektiviseringsutveckling,
3) Vetenskapliga analyser för öppen och branschgemensam effektivitetsutveckling.

Planerna är att detta sker i form av definitioner av relevanta nyckeltal för produktivitet inom processorienterad och standardiserad husbyggnation och digitala verktyg för interaktiv flödesplanering och en re-engineering av husbyggandet (vilket kan ske på sikt med mycket och avkodad data) där byggnaden bryts ner i dess minsta komponent- och arbetsmomentdelar för att utveckla nya sätt att bygga och nya relationer mellan aktörer.

Projektet beviljat i utlysning 1, 2016.

Projektledare är Lars Stehn, Luleå Tekniska Universitet.

Fakta

ID: U1-2016-01 Beviljat i: Utlysning 1 - Testbäddar/Verifieringsprojekt, 2016. Projektledare: Lars Stehn