Porträtt på Martin Rudberg
Martin Rudberg, projektledare. Foto: Lasse-Hejdenberg

Som testbäddsprojekt verkar Uppkopplad byggplats som en plattform för att testa och utvärdera innovativa digitala tillämpningar. Ambitionen är att skapa goda exempel på den uppkopplade byggplatsen. Arbetet sker genom samverkan mellan ett antal ledande bygg- och IKT-aktörer, och med stöd från akademin.

Testbäddsverksamheten bedrivs inom fem testbäddsprojekt med delvis olika inriktning. Varje testbäddsprojekt har testbäddsvärdar som leder arbetet med testerna och säkerställer att byggarbetsplatser tillgängliggörs för att genomföra och utvärdera testerna.

Inom respektive testbäddsprojekt genomförs ett antal tester av digital teknik under projektets gång i form av så kallade ”sprintar”. Dessa ”sprintar” eller tester kan vara av olika natur och utformning. Exempelvis kan testprojekten som sker inom ett tesbäddsprojekt vara en sekvens av olika tester av liknande teknik, där man tar med sig kunskapen från föregående test när man planerar för nästkommande testprojekt. Andra exempel är att ett testbäddsprojekt vill testa olika digitala tekniker och därmed planerar för fristående testprojekt av olika dimensioner av digitalisering för att bygga upp digitala förmågor och en kunskapsbas gällande digitalisering.

Projektet, som inleddes i december 2017, har en budget på omkring 51 miljoner kronor och pågår fram till augusti 2021. Vinnova bidrar med cirka 25,5 miljoner kronor och resten samfinansieras från de deltagande företagen och organisationerna. Projektet ingår i regeringens strategiska samverkansprogram ”Uppkopplad industri och nya material”.

Huvudaktörerna i projektet är de akademiska parterna Linköpings universitet (LiU) och Luleå tekniska universitet (LTU), testbäddsvärdarna NCC, Skanska, Peab, Cementa, Lindbäcks Bygg och BoKlok, samt IQ Samhällsbyggnad som projektkoordinator. Vid sidan av det deltar också ett flertal organisationer i de olika testerna inom respektive testbäddsprojekt. Organisationerna kommer från såväl bygg- som IKT-branscherna och är en blandning av stora, medelstora och små bolag. Dessutom finns några ”startups” bland de deltagande organisationerna. Totalt sett deltar runt 30 organisationer inom olika delar av projektet.

– Vi har idag cirka 20 påbörjade eller genomförda tester och ytterligare en handfull är under uppstart. När vi stänger testperioden i slutet av 2020 räknar vi med att ha genomfört minst 25 tester i samarbete med våra testbäddsvärdar. Med bas i kunskapsinhämtningen från testerna jobbar vi vidare mot det långsiktiga målet, att skapa den smarta, uppkopplade byggplatsen med tillhörande smarta försörjningskedjor och planeringsprocesser. Vi vill att Uppkopplad byggplats blir en kunskapsbank som leder till ett tekniskt språng för byggbranschen. Språnget ska resulterar i digitala arbetsmetoder, mer automatiserad produktion, effektivare logistik och mer integrerad planering. I förlängningen innebär förändringen kortare byggtider och ökad produktiviteten, som också leder till minskade kostnader, säkerhetsrisker och klimatpåverkan. Det berättar Martin Rudberg, professor på Linköpings universitet och projektledare för Uppkopplad byggplats.

Martin Rudberg fortsätter:
– Vi ser också att projektet har lockat till sig nya aktörer till byggbranschen. Dessa kan bidra till att driva den digitala utveckling och hjälpa oss att skapa förutsättningar för nya affärsmodeller och en generellt sett ökad lönsamhet för de aktörer som är verksamma inom byggbranschen. Det är glädjande att se att projekt Uppkopplad byggplats fungerar som en katalysator för att driva på digitaliseringen hos de deltagande företagen och därmed också i byggbranschen generellt.

Projektledare är Martin Rudberg, Linköpings Universitet. Du når honom på telefon 013-28 15 66.