Digitaliseringen av byggbranschen går snabbt och innebär stora möjligheter att effektivisera, kapa kostnader och hitta klimatsmarta lösningar. Projektet Test i verkliga byggprojekt har studerat testmetodik för implementering av digitala lösningar i pågående byggprojekt. Resultatet sammanfattats i en guide och hjälper företag och organisationer att genomföra nya digitala projekt på byggplatser.

– Bygg- och anläggningsbranschen inklusive fastighetsbranschen står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och den siffran måste ner. Digitaliseringen är då ett viktigt verktyg. För att snabba på utvecklingen och sänka tröskeln att implementera nya innovationer ville vi samla och sprida lärdomar och erfarenheter från olika företag som testat digitala tekniker i byggprojekt, säger projektdeltagare Eleonore Gustafsson, Different Advokat.

Projektet synliggör både framgångsfaktorer och utmaningar kopplade till digitaliseringssatsningar ute på byggarbetsplatser. Metoden är att följa Smart Built Environment-projektet Uppkopplad Byggplats och dess värdföretag. Projektets resultat har sammanfattats i en guide som innehåller kunskap och lärdomar från ett antal skarpa tester. Guiden ska stötta företag och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn i sin digitaliseringsresa och kan ses via en lättillgänglig webbsida.

– Fördelarna med ett digitaliserat byggande är många, det kan öka säkerheten, effektivisera och kvalitetssäkra processerna och minimera spill och onödig logistik. Vi hoppas att den här guiden kan stötta de som är nyfikna att testa men inte riktigt vågar eller vet var man ska börja, säger Soon Hammarström, projektledare för Test i verkliga byggprojekt.

Projektet Test i verkliga byggprojekt är ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment och har delfinansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. I projektet, som pågått från november 2018 till januari 2020, medverkade SOON.NU, Sustainable Innovation, FOJAB, Different Advokat och Skanska.

Hela guiden går att ta del av via www.skarpatester.com.

Mer om projektet

Byggsektorn befinner sig i en snabb digital utveckling med pågående IT-relaterade projekt. Tester av digital teknik kopplat till nya arbets- och byggsätt behöver utföras på byggplatser för att verifiera, justera prototyplösningar innan de tas i drift eller förkastas. Till exempel behöver testpersonal enkelt kunna etablera lämplig mobil infrastruktur för hantering av stora mängder data i realtid.

I dagsläget saknas standardiserade beskrivningar för hur detta görs med minsta störning. Förutsättningarna varierar och det finns inte ”one size fits all”. Projektets syfte är att underlätta för byggföretag att utföra fler tester på byggplatser. Målsättningen är att ta fram testpaket för att effektivt, robust, snabbt koppla upp driftsäker mobil infrastruktur och testa olika digitala lösningar inom till exempel simulering, ritningslösa byggprojektet, digital tillverkning och realtid.

Testpaketen ska ge strukturerad vägledning för testpersonal, projektledare med flera som ska etablera en uppkopplad IT-miljö i ett byggprojekt och genomföra tester. Resultatet avser medföra spinn-off för merparten av dem som på olika sätt är inblandade i byggprocessen, till exempel Installatörsföretagen, Byggmaterialindustrierna och även byggherrar.

Metoden är att följa Smart Built Environment-projektet Uppkopplad Byggplats och dess värdföretag. Målet är att ta fram ett antal testpaket bestående av systematiska steg för steg-beskrivningar av vad som är nödvändigt för att koppla upp byggplatser mot viss programvara samt avtal och datastandarder för att utföra tester med ny teknik effektivt.

Fakta

ID: S-2018-05 Beviljat i: Smart Built Strategiska projekt, höst 2018. Projektledare: Soon Hammarström, SOON.NU