I takt med att byggföretag och myndigheter i allt högre grad använder sig av informationsbaserade system som ByggnadsInformationsModellering (BIM) och Geografiska Informationssystem (GIS) i plan-, bygg- och förvaltningsprocessen ökar möjligheten att analysera och visualisera konsekvenser av beslut i tidiga skeden. Nya tekniska lösningar och standardisering av data kommer också att underlätta sammanställningen av dessa modeller i verklighetstrogna VR modeller i ett livscykelperspektiv, alltifrån planering, projektering, byggande och förvaltning.

Testbädden kommer att användas i samarbete mellan myndigheter (Lantmäteriet, Boverket, Trafikverket, kommuner etc.) och byggföretag för att utveckla och testa ett digitalt öppet, objektorienterat och standardiserat informationsutbyte mellan myndigheter, kommuner, byggföretag i samhällets plan-, bygg- och förvaltningsprocesser.

Slutrapport Testbädd steg 1: Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln

I februari 2017 kom slutrapporten för Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln.

För att svara mot dessa krav består testbädden av flera delar som samverkar. De två första delarna koncentrerar sig på att anpassa geodata och BIM-data till de modeller som tas fram inom Smart Built Environments standardiseringsprojekt samt tekniker för att distribuera dessa data. Dessa delar kan ses som en infrastruktur för BIM-data och geodata inom samhällsbyggandet. De andra delarna av testbädden berör hur denna infrastruktur kan användas för tillämpningar, dels mellan aktörerna i Svensk geoprocess och dels mellan aktörer i byggprocessen. Inom projektet kommer vi att arbeta med ett flertal tillämpningar för planering/bygglov och för projektering/byggande och förvaltning.

Projektet blev beviljat i programmets första utlysningar 2016.

Projektledare är Väino Tarandi, KTH.

Fakta

ID: U1-2016-03 Beviljat i: Utlysning 1 - Testbäddar/Verifieringsprojekt 2016 Projektledare: Väino Tarandi