Existerande digitala verktyg används för att effektivisera planprocessen genom att sammankoppla digitala modeller som beskriver stadens byggnader, infrastruktur och tekniska system. Genom att integrera den informationen i en digital spatial modell kan tekniska system samordnas och en tydlig bild av hur staden upplevs kan visualiseras.

Idag används BIM, digitala byggnadsmodeller med information kopplad till modellens objekt ofta vid produktion av nya byggnader. Den traditionella planprocessen har dock inte följt med i digitaliseringen och är en av flera faktorer som anses försvåra en ökad byggtakt. Integration av BIM-modeller för byggnader med digitala modeller för terräng och tekniska system i planskedet, både visualiseringsmässigt och informationsmässigt, skulle kunna öka förutsättningarna för en hållbar stadsutveckling. Utvecklandet av ett arbetssätt för planprocessen där en digital sammankopplad modell används skulle ge kommunerna ett bättre beslutsunderlag för viktiga beslut som tas tidigt i planprocessen gällande höjder, siktlinjer, skuggning och hur det som planeras kommer upplevas. Dessutom ges byggherren viktig information om vilka ramförutsättningar som finns för projektet, såsom anslutningspunkter VA, ledningar, buller, jorddjup och omgivande bebyggelse. En digitalisering av planprocessen skulle dessutom kunna innebära att kommunerna kan hantera fler planärenden och därmed underlätta en snabbare plan- och byggprocess.

Slutrapport Testbädd steg 1: Rosendal Digital

I februari 2017 kom Slutrapporten Testbädd steg 1: Rosendal Digital.

Rosendalsområdet i södra Uppsala är en ny hållbar stadsdel under utveckling, där det planeras för cirka 3 500 bostäder, handel, service, universitetsanknuten verksamhet med närhet till värdefulla naturområden. Att applicera testbädden på Rosendal blir ett första steg i skapandet av ett nytt digitalt arbetssätt.

Projekt blev beviljat medel i programmets första utlysning 2016.

Projektledare är Lydia Karlefors, Rosendal Fastigheter i Uppsala AB.

Fakta

ID: U1-2016-04 Beviljat i: Utlysning 1 - Testbäddar/Verifieringsprojekt 2016 Projektledare: Lydia Karlefors