Projektets mål är att mura en mindre struktur på utvecklingsområdet Science Village i Lund med hjälp av en industriell armrobot. Arbetet bygger vidare på forskningsarbete om robotmurning som har genomförts under de senaste 2-3 åren med Byggrobotiklabbet på Lunds Tekniska Högskola som bas.

I projektet kommer murbruket och dess applicering att vidareutvecklas,
men även det digitala informationsflödet från designmodell till konstruktion och etableringen av byggarbetsplatsen kommer att utredas. För murbruket kommer ett recept att tas fram med hänsyn till pumpbarhet, stabilitet och kontrollerad och precis applicering m.h.a. ett verktyg på roboten.

Murbruket ska samtidigt ge en tillräcklig vidhäftning mellan tegelstenarna och kunna jämna ut ojämnheterna hos tegelstenar av standardtyp. Det ska även ge en hållbar och stabil byggd struktur som helhet. Dessa egenskaper kommer att testas i en serie experiment som utvecklas under projektets gång. Det digitala informationsflödet från designmodell till konstruktion kommer även att vidareutvecklas för att bli ännu mer strömlinjeformat, så att stegen mellan färdig designmodell till framtaget styrprogram hel-automatiseras.

Vad det gäller logistik och etablering av byggarbetsplatsen kommer transport och placering av roboten på arbetsplatsen utredas, säkerhetslösningar undersökas och även angöringen av murverket mot grundläggningen studeras. Utvecklingen
i detta projekt kommer på sikt att göra robotiserat byggande tillgängligt för en stor mängd aktörer inom byggsektorn, med en investeringskostnad som är hanterbar även för små och medelstora företag. Det har potential att ge förbättringar i effektivitet och arbetsmiljö, och samtidigt ge nya möjligheter till avancerade
uttryck och variation i gestaltningen.

Fakta

ID: UI-2022-7
Beviljat i: Innovationsidén 2
Projektledare: Henrik Malm, FOJAB arkitekter AB