Innovationer och nya tillämpningar är ett av de fyra temaområden som drivs inom Smart Built Environment. Detta temaområde fokuserar på att främja goda idéer som har en tydlig tillämpning och som inom överskådlig tid kan implementeras och ge värde i en organisation eller process.

Läs slutrapporten

Rapportförfattare är Sofie Pandis Iveroth, Anthesis AB

Läs även: "Digiatlisering kräver samarbete mellan samhällsbyggnadsaktörer" - intervju med projektledare Sofie Pandis Iveroth. Läs hela intervjun här.

Bakgrunden till det projekt som redovisas här är behovet av att adressera utmaningar som uppkommer i försök till bred praktisk tillämpning av innovativa lösningar/arbetssätt/metoder som ofta krockar med dagens lagstiftning, regelverk och offentliga organisationers policys. Sådana utmaningar har erfarits både inom ramen för innovationsprogrammet Smart Built Environment arbete och inom andra initiativ, och har lett till att innovativa lösningar, arbetssätt och metoder inte har kommit branschen till godo delvis p.g.a. hindrande lagstiftning och regelverk.

Syftet med projektet har varit att:

Identifiera och beskriva hinder, samt prioritera insatser för ökad digitalisering i samhällsbyggnadssektorn. Arbetets fokus har legat på lagstiftning, regelverk och offentliga organisationers policys, vilka kan påverkas av stat, regioner och kommuner såväl genom myndighetsutövande som politiska beslut.

Digiatlisering kräver samarbete mellan samhällsbyggnadsaktörer

– Jag tänker att det viktigaste budskapet i rapporten är att samarbete krävs mellan de samhällsbyggnadsaktörer vilka arbetar med digitalisering. Ett samarbete vilket förutsätter vidareutveckling av resurs- och mandatfördelning i syfte att underlätta för dataledning och kontinuerliga dataflöden aktörerna emellan. Läs mer om vad Sofie Pandis Iveroth säger om resultaten.

Utifrån det genomförda projektet har;

Fyra prioriterade områden för vidareutveckling av lagar, regler och offentliga organisationers policys ringats in;

  1. Standarder för dataformat och datadelning
  2. Verksamhetsutveckling som digitaliseringen förutsätter
  3. Sektorsspecifika lagar och regelverk som försvårar
  4. Behovsanpassad mandatfördelning, vilka Smart Built Environment rekommenderas arbeta vidare med på nedan sammanfattat vis.

Standarder för dataformat och datadelning

Smart Built Environment rekommenderas att rikta sitt strategiska arbete på att påverka nationella beslutsfattare avseende utveckling av standarder, i samverkan med /DIGG, Boverket och Lantmäteriet. Standarder avseende format på data samt processer inom samhällsbyggnadssektorn där data delas mellan olika aktörer. Vidare bör Smart Built Environment mobilisera näringslivet i det gemensamma påverkansarbete med fokus på standardisering för datadelning inom samhällsbyggnadssektorn.

Verksamhetsutveckling som digitaliseringen förutsätter

Smart Built Environment rekommenderas att rikta sitt strategiska arbete på synliggörande av den verksamhetsutveckling som digitalisering inom
samhällsbyggnadssektorn förutsätter. Vidare bör Smart Built Environment vidareutveckla processer för att uppmärksamma resultat från framgångsrika digitaliseringsprocesser, där fokus bör ligga på den verksamhetsutveckling som processen inneburit och hur detta hanteras.

Sektorsspecifika lagar och regelverk som försvårar

Smart Built Environment rekommenderas att synliggöra behovet av ett skifte i hur Sverige arbetar med digitaliseringen ur ett lagstiftningsperspektiv. Ett skifte likt det som genomfördes inom jordbrukssektorn i Sverige, med start i 1758 års Skiftesreform och 1827 års Laga skifte. Det var en tid då ägandeformerna för jordbruksmark förändrades i grunden för att säkerställa ett modernt och effektivt jordbruk.

Behovsanpassad mandatfördelning

Smart Built Environment rekommenderas att arbeta strategiskt för att på olika sätt synliggöra behovet av en tydligare mandatfördelning, och bistå myndigheter och övriga samhällsbyggnadsaktörer i hur kunskap kring hur mandaten och ansvar på bästa sätt bör fördelas. Detta bör givetvis göras i nära samarbete med DIGG, som samordnar de centrala aktörer för ökad digitalisering i Sverige nationellt.

Fakta

ID: S-2022-4
Beviljat i: Strategiska projekt 2022
Projektledare: Sofie Pandis Iveroth, Anthesis AB