Syftet med projektet är att ta fram en innovativ tjänst för tolkning av trafik- och transportdata i industriella samhällsbyggnadsprocesser för att skapa mer medborgarengagemang för en hållbar samhällsplanering.

Ett helt nytt sätt att visualisera data – båda med siffror och bild kan öka möjligheten för medborgare att vara med i skifte mot ett hållbarare samhälle. Även om vi ofta använder siffror i diskussioner om framtiden (t ex hälften av resor kommer att ske med cykel, eller godstrafiken minskar med 10 %), är det svårt att tolka vad detta kan betyda för ens vardag. Genom samarbete mellan digitaliserings- och samhällsplaneringsexperter tillsammans med bildkonstnärer, kommer vi utveckla nya tjänster. Tjänsterna riktas i första hand till aktörer som arbetar med samhällsplanering i tidiga skeden – dvs offentlig sektor (kommuner), men även byggherrar och byggbolag.

Bakgrund

Klimatpåverkan från byggsektorn och den bebyggda miljön är stor. För att skapa hållbar bebyggd miljö, klimatresilienta och ett kvalitetssäkrat framtida samhällsbyggande behöver systemperspektivet bakas in i industriella processer, och då också inkludera möjlig påverkan av kommande användning.

Förutsättningarna för att skapa ett hållbart transportsystem påverkas till stor del av val som görs i planprocesser men också i byggproduktion (och ibland vid ombyggnation). Framförallt är det parkering (ett av våra starkaste styrmedel för att påverka biltrafiken) och tillgängliga ytor för av- och pålastning av gods och avfall som påverkas, vilket i sin tur påverkar attraktivitet och möjlighet att använda olika färdmedelsalternativ.

Parallellt med detta sker nu potentiellt stora förändringar i hur vi transporterar oss med utveckling inom Maas (Mobility as a service), delningstjänster (elskotrar, cyklar mm) och intåget av självkörande bilar. Denna utveckling gör det allt viktigare att följa och förstå vilka behov som kommer finnas och därmed bidra till hållbar utveckling av samhällsbyggandet.

Samtidigt lider samhällsplaneringen av brist på engagemang från medborgare. Det är en av vår tids stora utmaningar att involvera och få med medborgare i den samhällsomvandlingen som behövs för att klara klimatkrisen, och inte samtidigt skapa en motrörelse. Det handlar till stor del om att förstå behoven och tar fram positiva narrativ av det framtida hållbara Sverige.

Fakta

ID: i4-13
Beviljat i: Innovationsidén 4
Projektledare: Anna Clark, Trivector Traffic AB