Dagens samhällsplanering har ofta fokus på förtätning, omvandling och blandning mellan bostäder och verksamheter. Utöver fördelarna kan den innebära att människor utsätts för ökade risker när det gäller hälsa och säkerhet. Komplexiteten kring hänsyn till människors hälsa, säkerhet, och till risken för olyckor är stor och informationen spridd mellan olika aktörer.

Utredningar av frågor kopplat till risk gör vanligen först i detaljplaneskedet. För att hålla nere kostnader tar fastighetsutvecklare stora projektrisker genom att driva byggprojekteringen parallellt med planprocessen.

Om geodata om hälsa, säkerhet och olycksrisker hade funnits tillgängliga i ett tidigt skede kan denna projektrisk kunna minska. Aktörerna vet tidigt om en användning är möjlig på en viss plats eller när det krävs fördjupade utredningar. Tid för handläggning och beslut kan kortas, informationsflödet förbättras och förutsägbarheten ökas. Dagens planprocess brister i detta avseende och återbruket av kunskap är litet. Endast i låg grad nyttjas de möjligheter till automatisering som öppna data medför.

Projektidén är att skapa en kartportal där information som har stor påverkan på
samhällsbyggandet blir fritt tillgänglig för alla aktörer: Med hjälp av ett aktuellt, avgränsat och väldefinierat område - risker med transport av farligt gods – är projektets målsättning att utveckla en pilotversion av portalen. Riskbedömningar av transport av farligt gods lämpar sig väl för automatisering då de bygger på några få egenskaper som finns tillgängliga bland öppna data. Med en automatiserad platsspecifik bedömning undviks onödigt utredningsarbete, vilket både spar tid och pengar.

Potentialen för kartportalen ligger i möjligheten att utveckla tjänster där öppna data förädlas för att ge intressenterna nyanserade bedömningar. Dessa tjänster utgör grunden i den digitala transformationen och ändring av affärsmodeller från timförsäljning till produktförsäljning.

Fakta

ID: UI-2022-6
Beviljat i: Innovationsidén 2
Projektledare: Fredrik Nystedt, Briab Brand och Riskingenjörerna AB