Syftet med Smart Built Environments innovationstävlingen var att utveckla innovativa idéer för ett hållbart samhällsbyggande. I tävlingen träffades kollegor från olika delar av sektorn för att tillsammans hitta lösningar på komplexa problem. I innovationstävlingen Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande bidrog deltagare tillsammans med sitt lag med affärsmässiga lösningar som ger verklig nytta.

Läs om tävlingen på engelska

Vi har nu en text på engelska om tävlingen och det vinnande bidraget.

Kontakta info@smartbuilt.se om du vill veta mer.

KEDJA är det vinnande bidraget i innovationstävlingen och vill vara en obruten kedja för materialflöden inom bygg- och anläggningssektorn. KEDJA:s lösning är en plattform som automatiskt samlar in, digitaliserar och presenterar data om hur materialflöden går in och ut från ett anläggningsbygge. Dessa data finns i dagsläget oftast i analog form, som följesedlar etcetera, eller så sammanställs de som statistik i efterhand som avfallsstatistik. Den nya föreslagna lösningen skapar istället en digital kedja av information som ger en stor affärsnytta för byggentreprenören i anläggningsbyggandet.

Informationen presenteras för användarna löpande i realtid och sammanställd för jämförelse och uppföljning. Systemet ger en bättre kontroll över, och uppföljning av, både materialflöden och ekonomiska flöden. Det ger kunskap och underlag för ökad resurseffektivitet. Det ger bättre kostnadskontroll för byggentreprenören i anläggningsbyggandet. Denna grundläggande överblick över material- och avfallsflöden behövs för att skapa ett cirkulärt digitalt anläggningsbyggande.
KEDJA blir en digital plattform som automatiskt samlar in, digitaliserar och presenterar data om materialflöden in och ut från en specifik byggarbetsplats. Lösningen kan integrera digitala system från flera olika aktörer (följesedel, vågkvitton, fakturasystem, lagerhantering, geofencing, GPS, digitala informationsbärande system i transportfordon, etcetera). Det ger en helhetsbild över material- och avfallsflöden trots den stora fragmentering på olika aktörer som finns i byggbranschen. En stor fördel är att det redan finns en internationell standard gällande ett digitalt system för fraktsedlar. Detta gör att skalbarheten ökar avsevärt då det skapar utrymme för att implementera produkten globalt.

I lösningen presenteras data för användare på olika aggregationsnivå (till exempel per transport/leverans eller sammanslaget, eller per typ av produkt, per leverantör, per avfallstyp etcetera).

Sammanställningarna kan användas bland annat för att:

 • Bekräfta att materialet har levererats som avtalat
 • Genomföra kontroller inför attest av fakturor
 • Jämföra leveranser mot beställningslistor
 • Följa upp trafikpåverkan
 • Ge underlag till logistikplanering
 • Jämföra med planerade mängder
 • Jämföra mot andra liknande projekt
 • Ge underlag till klimatberäkningar
 • Göra kontroll av lagefterlevnad
 • Genomföra kontroll av uppfyllande av beställarkrav
 • Minska utrymmet för fusk
 • Ge underlag för styrning av material, avfallsflöden och kostnader

Produkten har potential att ge minskad materialanvändning och ökad lagefterlevnad. Produkten har koppling till ett stort antal av de Globala målen för 2030. Särskilt går det att peka ut mål 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”, mål 13 att ”Bekämpa klimatförändringarna” samt mål 15 om ”Ekosystem och biologisk mångfald” som de som produkten svar upp emot.

Om beställare vill ha en ökad cirkularitet på sin byggplats ger den här lösningen byggentreprenörer möjlighet att uppfylla kraven, samtidigt som det minskar kostnaderna för material- och avfallshantering. Lösningen ger också beställarna möjlighet att ställa tydligare krav, följa upp och koppla bonus till krav på cirkularitet.