Branschen för Vatten och Avlopp (VA) i Sverige står inför stora investeringar om 2–3 miljarder kronor/år för ombyggnationer av reningsverk. Befolkningen växer samtidigt som högre krav ställs på reningsgrad, resurs och kostnadseffektivitet och minskad klimatpåverkan.

Dagens reningsverk dimensioneras utifrån tumregler med ej transparenta säkerhetsfaktorer. Detta innebär att dimensioneringen blir subjektiv och svåröverskådlig med en ökad risk att de nya reningsverken inte kan möta
kraven under hela livscykeln. Innovativa tekniker för datainsamling och ny metodik för tillämpning av befintliga dynamiska processmodeller har stor potential att förbättra dimensioneringsprocessen.

Projektets syfte är att bidra till VA-branschens digitala transformation genom i) kunskapslyft inom processmodellering (Kunskap och kompetens) samt ii) utveckling och innovation av nya metoder för modellbaserad dimensionering (Innovationer och nya tillämpningar).

Resultatet är en ökad digital mognad hos projektets kritiska massa av behovsägare samt en fullskalig demonstration av nyttan med modellbaserad dimensionering som optimerings- och kravställningsverktyg. En generell och uppskalningsbar metod för modellbaserad dimensionering utvecklas, där standardiserad dataanalys av rörelse- och belastningsdata (obrutet dataflöde) är centrala komponenter för att skapas transparenta säkerhetsmarginaler.

Effekten av projektet är att behovsägarna nyttiggör digitala verktyg (datadriven analys, processmodellering och utvecklade metoder) för att upphandla och driva smarta och hållbara reningsverk. Den fördjupade förståelsen för hur resiliens kan uppnås vid dimensionering leder till en ökad miljönytta per investerad krona
under hela livscykeln. Teknikdemonstrationen i fullskala stärker branschens förtroende för processmodellering som effektivt verktyg för hållbar dimensionering, vilket blir en drivkraft för branschens digitala transformation.

Fakta

ID: U10-2022-13
Beviljat i: Utlysning 10
Projektledare: Sofia Lovisa Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet AB