Verktyget är baserat på befintligt verktyg, Geokalkyl, som idag beräknar kostnader för grundförstärkning och schaktarbeten t.ex. inför kommunalt detaljplanarbete. Testbädden utgörs av en uppgraderad version av detta verktyg, med funktioner som knyter samman geoteknisk markkvalitet med olika EST, såsom att upprätthålla en grön infrastruktur (vatten- och näringsförsörjning, klimatreglering, rekreation och biologisk mångfald) eller upprätthålla en buffert- och filterkapacitet (fastläggning av föroreningar och reglering av dagvatten). GeoEkoKalkyl möjliggör analys och utvärdering av hur markförhållanden påverkar både markanläggningskostnader samt tillgång till eller förlust av EST vid byggnation. Resultatet från beräkningarna i GeoEkoKalkyl presenteras i 2D- eller 3D-kartor samt Excelmatriser och kan användas som diskussions- och beslutsunderlag vid planläggning och samråd.

Slutrapport GeoEkoKalkyl för byggbarhet och ekosystemtjänster steg 1

I februari 2017 kom slutrapporten för GeoEkoKalkyl för byggbarhet och ekosystemtjänster steg 1.

Behovsägare är kommuner, byggherrar och konsulter som kan identifiera gemensamma lösningar på hur resurseffektiv exploatering av mark kan ske med hänsyn taget till bevarande av EST. Indirekta behovsägare är Boverket och regeringen som ansvarar för att EST synliggörs i framtida beslutsfattande.
Testbädden kommer att vara öppen för alla som arbetar i ArcGIS. En plan för långsiktig kunskapsförsörjning till behovsägarna kommer att tas fram, liksom en förvaltningsplan för testbädden.

Projektet genomförs i samverkan mellan experter och behovsägare så att testbäddens funktioner motsvarar målgruppernas behov. Projektmedlemmar består av representanter från SGI, Boverket, Malmö stad, Västerås stad, Chalmers och SLU.

Projektet blev beviljat i programmets första utlysning 2016.

Projektledare är Christel Carlsson, Statens Geotekniska institut.

Fakta

ID: U1-2016-02 Beviljat i: Utysning 1 - Testbäddar/Verifieringsprojekt 2016 Projektledare: Christel Carlsson