I det pågående projektet BIM i undermarksbyggande utvecklas klassificeringssystemet CoClass för undermarksobjekt. Pilottester i tre pågående projekt i branschen genomförs under januari-mars 2019. Projektet ska vara klart den 30 juni 2019.

Under FoU-projektet har det i arbetet med att definiera övergången från projektering till bygghandling blivit tydligt att i infrastrukturprojekt är det levererade resultatet från projekteringen en färdig anläggningsmodell. Vad entreprenören behöver är framför allt en nedbruten modell för de olika delskedena i byggprocessen.

Det nya projektet syftar till att effektivisera byggprocessen i infrastrukturprojekt genom att de anläggningsmodeller som levereras till den byggande entreprenören är direkt anpassade för byggprocessen. Modellerna ska baseras på en ändamålsenlig kodstruktur i CoClass och ska beakta alla skeden i byggprocessen, inklusive drift och och förvaltning.

Förväntat resultat ifrån projektet är huvudsakligen effektiviseringsvinster och högre kvalitet i framtida anläggningsprojekt. Genom att göra en översyn av gränssnittet mellan projektering och byggskede och anpassa projekteringsmodellerna till inte bara färdig anläggning utan också byggbara modeller kommer den totala projekttiden och antalet transformationsfel att minska.

En förväntade nytta är att en projekterande aktören kommer att leverera byggbara modeller som ett komplement till dagens färdiga anläggningsmodell. Den byggande aktören kommer tidigare i processen att få tillgång till en flexiblare och mer färdig produkt. Den beställande aktören kommer att få en slutprodukt på kortare tid och ett mer komplett underlag för fortsatt drift.

Projektet kommer att utgöra ett fullskaletest av CoClass som informationsbärare för anläggningsprojekt. Projektet kommer att möjliggöra att ytterligare innovativa lösningar utvecklas för de utmaningar som identifieras i gränssnittet mellan projektör och entreprenör men som inte löses genom standardiserade och byggbara anläggningsmodeller.

Projektledare Mats Svensson, Tyréns.

Fakta

ID: U6-2018-9 Beviljat i: Utlysning 6 - Utveckling av projektresultat 2018 Projektledare: Mats Svensson