En trädinventering görs ibland var 10:de år, ibland löpande i förhållande till åtgärder på de aktuella träden, ibland inte alls. Anledningen till att det inte görs oftare, verkar vara att det är en tidskrävande och ineffektiv process, som kostar mycket, och därför bortprioriteras.

Det finns en önskan från många intervjuade personer om att det bör ske vartannat år. Det identifierade behovet ligger därför i att ta fram ett tidseffektivt och kostnadseffektivt sätt att samla in övergripande data på en stads träd.

Trendanalys - Klimatanpassning och informationssamhälle

Klimatanpassning av städer är en fråga som blir mer och mer aktuell. Ett sätt att göra detta är att använda grön infrastrukt, dvs träd och grönområden, på ett mer strategiskt sätt. Dels uppstår då behovet av att kunna argumentera för trädens värde i stadsmiljö och således ta fram objektivt dataunderlag på ekosystemtjänster.

Å andra sidan behöver vi då ett effektivare sätt att göra trädinventeringar i framtiden, då vi lär ha fler träd att ta hand om.

Det informationssamhälle vi lever i idag, efterfrågar också mer och mer digitala lösningar samt konkret data som beslutsunderlag. Genom denna lösning av bildanalys för trädinventering kan vi tillhandahålla just det, för till exempel exploatering eller stadsplanering.

Om aktörerna

Arboair är ett startup-bolag sprunget ur Linköpings universitet. Vi jobbar för en digitaliserad och hållbar skogsindustri. Genom våra två produkter, som båda grundar sig på AI-driven bildanalys, kan vi hjälpa skogsägare mot ett mer datadrivet precisionsskogsbruk, vilket i sin tur gynnar ett hållbart brukande av vår skog. Vår teknik grundar sig på den senaste forskningen om AI och bildanalys och vi är ett team av diversifierad bakgrund och kompetens som kompletterar varandra på ett konstruktivt sätt.

Genom samarbetsprojektet med Husqvarna, som sitter på gedigen branschkunskap som en globalt erkänd producent av trädvårdsverktyg, vill vi nu utveckla en produkt för digital trädinventering, där vi appliceras Arboairs befintliga teknik på stadsmiljö.

Projektet

Projektet handlar om att utveckla ett första pilotprojekt. Under hösten 2023 genomfördes ett projekt där en proof of concept togs fram och verifieras tillsammans med ett antal städer som kunder. Målet med proof of concept är att verifiera en första alfaversion av en digital trädinventering där parametrar som position, antal träd, höjd, volym och vitalitet tas fram genom bildanalys. Under 2024 är planen att detta ska vidareutvecklas i ett pilotprojekt där denna produkt testas och
vidareutvecklas tillsammans. Förstudien har redan visat på behovsanalys och vi har nu nära kontakt med flertalet potentiella kunder samt experter i branschen som vill vidareutveckla detta tillsammans med oss under 2024.

Fakta

ID: i5-5
Beviljat i: Innovationsidén 5
Projektledare: Jacob Hjalmarsson och Johanna Kästel, Arboair AB