Skadade ledningar är ett globalt samhällsproblem som påverkar tillgång till el, värme, vatten, avlopp, gas samt kommunikation. Kostnaderna uppgår enligt branschsatsningen Grävallvar till 400 MSEK i Sverige och 2,4 miljarder pund i Storbritannien per år. Elkablar som grävs av kan dessutom medföra livsfarliga för personal på plats.

Problembeskrivning

Idag hanteras risken för skadade ledningar genom ledningsanvisning, vilket innebär att fysiskt rita streckningen på marken (s.k. utsättning). Detta är ett kostsamt arbete för ledningsägare (offentliga energi- och VA-bolag, fiberinfrastrukturbolag m.fl.), vilka bekostar utsättningen för att skydda sin infrastruktur. Större ledningsägare har egna handläggare för att administrera anvisningsförfrågningar och fälttekniker som utför den fysiska utsättningen, medan mindre aktörer köper in dessa tjänster från specialiserade bolag. Båda alternativen medför stora kostnader för de ofta offentliga aktörerna.

Idag tar processen mellan fem och tio, ibland upp till 30, dagar från förfrågan. Det beror dels på processens många steg, dels på ledningsägares bemanningssvårigheter då inflödet av ärenden varierar. Resultatet blir att byggprojekt försenas eller att de påbörjas utan ledningsanvisning, med risk att ledningar grävs av eller skadas.

Enligt branschsatsningen Grävallvar sker hälften av alla skador utan vid grävning utan anvisning. De långa ledtiderna innebär en extra utmaning för väganläggningsbolag, som ofta utför uppkomna grävarbeten längs tiotals mil långa vägsträckor med ledningar längs vägen. Dagens process för ledningsanvisningar kan helt enkelt inte hantera så stora ytor eller snäva tidsramar.


Metoden med fysisk ledningsanvisning innebär även utsläpp från bilresor, då fälttekniker behöver resa till och från byggarbetsplatser för att fysiskt sätta ut ledningsanvisningen. Vidare kan utsättningar förstöras av dåligt väder eller skadas under grävarbetet. Den manuella processen medför även extra felkällor, då instrument och kartbild ska tolkas korrekt och märkas ut med hög precision av en fälttekniker. Inför nybyggnadsprojekt mäter dessutom fälttekniker in ledningar digitalt utifrån den fysiska utsättningen, vilket är en kostsam metod för att återskapa ursprungligen digitaliserade ledningsdata. Ett ytterligare problem är att ledningsdata ofta förmedlas via öppen e-post, vilket riskerar att röja placeringen av kritisk infrastruktur för främmande makt.

Projektets idé

Med digitalisering av distributionen av ledningsdata kan dessa problem undvikas, såväl i Sverige som globalt.

Projektets idé är att formatera och förmedla information om ledningars placering direkt till grävmaskiners datorer (s.k. maskinstyrningssystem). Ledningsdata är redan idag digital och grävmaskiner i Norden idag i hög grad är utrustade med maskinstyrningssystem som kan ta in dessa data. Detta är redan idag tekniskt möjligt att läsa in ledningsdata i systemen, men är sällan praktiskt tillämpbart då det krävs separata avtal mellan samtliga parter och kunskapskrävande manuell hantering i flera steg. Vår idé är att skapa en plattform för att sömlöst förmedla rätt data till rätt grävmaskin i rätt tid och därmed helt ersätta fysisk ledningsanvisning.

Syfte

Syftet med projektet är att genomföra en förstudie för att samla kunskap om lösningen ur användar- och affärsmässigt, juridiskt och tekniskt perspektiv inför ett efterföljande pilotprojekt med Kungsbacka kommun, VTI, Svevia, Trimble, BM System och ytterligare kommunala ledningsägare. I detta ingår att verifiera att lösningen är teknisk realiserbar genom att ta fram en tesbädd, IT-säkerhetsdesign, verifiera kundnytta och användbarhet, kartlägga marknad, betalningsvilja, övriga intressenters påverkan och juridiskt utrymme.

Projektet syftar också till att parallellt attrahera kommunala ledningsägare som projektparter i det kommande pilotprojektet. Ingen av projektets parter känner till något liknande initiativ eller lösning.

Förväntade resultat

Affär

  • Ett tillräckligt utarbetat beslutsunderlag för alla parter att starta ett pilotprojekt för digitalisering av ledningsanvisning
  • Ytterligare fyra kommunala ledningsägare ska ha knutits till det följande pilotprojektet, utöver redan deltagande Kungsbacka

Teknik

  • Testbädd framtagen för att testa och utvärdera de tekniska koncept som krävs uppfylla intressenters krav och önskemål på lösningen.
  • IT-säkerhetsdesign framtagen utefter lagkrav, intressentkrav och områdesexpertis.
Fakta

ID: i5-1
Beviljat i: Innovationsidén 5
Projektledare: Gösta Malmqvist, Eningo AB