Besiktning och underhåll av transportinfrastruktur är idag i stor utsträckning baserat på manuella, analoga och fragmenterade processer, vilket är tidsödande, ineffektivt och kostsamt. Behovet av en digital uppgradering av gamla och ineffektiva besiktningsprotokoll och arbetsmetoder är därför mycket stort. Tillsammans med ledande industripartner arbetar Chalmers för att lösa utmaningen, baserat på den senaste utvecklingen inom sensorteknik och IKT.

AR-plattform utvecklas

Som en del av forskningskonceptet SensIT (Sensor driven cloud-based strategies for infrastructure management), arbetar projektet med att utveckla en AR-plattform (förstärkt verklighet) för automatiserad besiktning och övervakning av infrastrukturer. Verktyget kommer att inkludera funktionalitet för att utforska, analysera och visualisera infrastrukturdata, såväl som funktionalitet för besiktning och annotering, vilket leder till stora effektivitetsvinster.

Projektet fokuserar på behov och kravställning från slutanvändare på Trafikverket, genom att aktivt engagera partners i design och utvärdering av AR-plattformen. Detta kommer att radikalt förändra och effektivisera besiktning och underhåll av infrastrukturer. En digitalisering av hela informationskedjan, inklusive BIM/GIS, sensordata och simuleringsbaserad prediktion, leder till förenklade och effektiviserade arbetsmetoder.

Fakta

ID: U7-2019-06 Beviljat i: Utlysning 7 Projektledare: Rasmus Rempling, Chalmers tekniska högskola