Idag är i snitt 75 % av alla bygglovsärenden som kommer in till vår bygglovsavdelning inkompletta. När ett ärende skickats in granskas det och vi återkommer om vi behöver kompletterande uppgifter. Det finns krav från Boverket att beslut om lov eller förhandsbesked ska tas inom 10 veckor och dessa starta när ärendet är komplett.

Ofta behöver vi be om kompletterande uppgifter vid minst ett tillfälle. I och med mängden ärenden och olika typer av arbetsuppgifter kan det dröja innan vi hinner granska ärendet och be om kompletterande handlingar. Detta skapar frustration hos de sökande då de ofta tror att ärendet börjar handläggas direkt men 1-3 veckor senare får besked att de måste lämna in kompletteringar för att vi ska kunna påbörja handläggningen.

Efter att genomfört ett insiktsarbete har vi sett att sökanden ofta lämnar in underlag som är undermåliga eller helt saknar nödvändig information; det är framför allt ritningar som har brister. Det framgick även från insiktsarbetet att sökande hade förståelse för att själva handläggningstiden från komplett ansökan till beslut tar tid men det skapar frustration att de inte får direkt återkoppling ifall komplettering krävs. Vi ser därför ett behov av att fokusera på ansökningsprocessen och att stötta sökande till en komplett ansökan på första försöket. Det vanligaste som saknas är marklinjer, väderstreck, skalstock och mått till tomtgräns.

Granskningen av ärenden stjäl även värdefull tid från verksamhetens medarbetare, tid som hade kunnat läggas på mer värdeskapande uppgifter. Vår omvärldsbevakning har lett oss till slutsatsen att en AI lösning som granskar ritningar innan sökanden lämnar in ansökan skulle generera en mycket bättre och snabbare service, och hjälpa till och frigöra tid för våra handläggare att arbeta med mer kvalificerade uppgifter.

Syftet med projektet är därav att ta fram en AI-baserad lösning som genom bildigenkänning granskar inkomna ritningar. AI:n ska göra en första bedömning huruvida komplettering krävs eller inte och ge direkt återkoppling innan handlingarna skickas in. Inom ramen för projektet vill vi börja att träna AI:n på de vanligaste felen (marklinjer, väderstreck, skalstock och mått till tomtgräns). Vid avslutat projekt vill vi ha fått en utvecklad AI lösning som kan känna igen dessa parametrar. Genom detta vill vi kunna förenkla processen att söka bygglov genom att stötta sökande i att skicka in kompletta handlingar.

Fakta

ID: i5-6
Beviljat i: Innovationsidén 5
Projektledare: Fredrika Dahlberg, Kungsbacka kommun