Miljökraven måste effektiviseras betydligt. Arbetet idag är fortfarande mycket analogt, vilket medför att arbetet med klimateffektivare och mer resurseffektiva byggnadsverk inte når sin fulla potential. Istället för att arbetet fokuseras på att göra smarta materialval, ta fram bättre konstruktioner och utveckla innovativa lösningar används tiden till att i efterhand dokumentera och samla informationen om byggnadens miljöprestanda. Kravbilden är dessutom fragmenterad genom flera olika standarder för miljökrav där framförallt ett digitalt synsätt saknas.

Projektet avser att ytterligare arbeta fram mer digitala underlag samt att samordna dessa för att minska det fragmenterade och analoga arbetssättet. Syftet med projektet är ytterligare bidra till att kravställning, dokumentation och verifiering sker digitalt och kostnadseffektivt. Drivkraften för att få detta att hända är Allmännyttans kravställan för klimat- och miljöprestanda genom att HBVs och SABOs 180 ramavtal samordnas.

Utgår från befintliga standarder

Utgångspunkten är de standarder som hittills arbetats fram inom Smart Built Environment för klimatkrav baserade på livscykelanalys, EU och byggproduktförordningen och genom framförallt öppna nationella branschgemensamma systemen, såsom den digitala byggvarudeklarationen eBVD, kemikaliekrav enligt REAC H genom BASTA. Kravställningen ska dessutom baseras på digitala arbetssätt.

Vidare ska ytterligare saknade digitala pusselbitar utvecklas som möjliggör det digitala arbetssättet. Riktlinjer för hur klimatnyttan för återbrukade och återvunna byggprodukter ska deklareras och digitaliseras tas fram, EPD-verktyg för att digitalisera arbetet med leverantörsspecifika klimatdeklarationer hos byggmaterialtillverkarna utvecklas. Slutligen utreds och ges förslag till digitala samordning för flera olika miljökrav såsom kemikalieredovisning, klimatdeklarationer och byggvarudeklarationer baserade på öppna system kan göras.

Fakta

ID: U7-2019-08 Beviljad i: Utlysning 7 Projektledare: Jeanette Green, IVL Svenska Miljöinstitutet