Branschorganisationen BEAst (Byggandets Elektroniska Affärsstandard) bedrev 2021 en förstudie finansierad av SBUF (svenska Byggbranschens Utvecklingsfond). Utredningen hade sin grund i att samtliga intressenter från
byggherrar och förvaltning till entreprenörer och konsulter upplever stora problem kring kravställande och leveranser av den dokumentation som ska användas för att förvalta byggnader och byggnadsverk under hela livscykeln. De nu gällande standarderna i Sverige täcker inte in rådande och framtida behov.

Förbättrat informationsflöde

Standardiserad kravställning kommer att spara tid för kravställande byggherrar och leda till att projekten i god tid kan kvantifiera sina leveranser. En enhetlig systematik och nomenklatur för informationskrav och dokument kommer att ligga till grund för betydligt effektivare och uppstyrda processer och informationsflöden. Med tydlig systematik kring dokumentationskraven kan dessa kopplas mot motsvarande logik i BIM modeller för att generera en AIM modell som underlag för en Digital Tvilling. En Digitala Tvilling som möjliggör access till
objektsdata, dokumentation och realtidsinformation från sensorer.

Test och utvärdering med praktisk tillämpning

Använda projektets resultat som underlag och grund till kravställning för projektörer och byggentreprenörer redan i projekteringen för att få med kraven till underentreprenörer och leverantörer. Test och utvärdering med praktisk tillämpning i pilotprojekt. Återvinna sättet från tidigare BEAst-projekt med tydliga anvisningar och illustrationer som tidigare exempel med BEAst Effektivare granskning, BEAst Namnruta och BEAst Hänvisningar i handlingar. Även förtydliga ansvaret vem som ansvarar för utförandet i olika entreprenadformer och finansierar att få in drift- och underhållsdokumentation inför överlämnandet.

Fakta

ID: U10-2022-15
Beviljat i: Utlysning 10
Projektledare: Marcus Bengtsson, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard