Idag mäts förändringen i utsläpp av växthusgaser mestadels på kommunnivå. En stadsdels klimatpåverkan blir då svåra att följa. I detta projekt vill vi utveckla en digital modell för klimatberäkningar av planförslag för stadsdelar. Vi utgår från indikatorer, metoder och dataflöden som tagits fram i tidigare projekt och uppnår en hög grad av tillämpning genom att ta höjd för ett mer digitalt arbetssätt. Detta kommer göra att modellen blir enklare och snabbare att använda.

Syftet med att utveckla modellen är att hjälpa kommuner att bygga kunskap och insikter kring vilka åtgärder inom stadsplanering som behöver vidtas för att minska klimatpåverkan och nå nationella och kommunala mål. Modellen ska också visa inom vilka områden vi behöver stärka klimatarbetet. Ett ytterligare syfte är att börja kartlägga när hur vi kan integrera det till redan befintliga digitala verktyg i plan- och byggprocessen och att bredda modellen genom att lägga till klimatpåverkan från fler prioriterade områden.

Den digitalisering av samhället som nu pågår ger nya möjligheter för beräkningar, analyser och uppföljningar som tidigare har varit svåra eller mycket resurskrävande att genomföra. Det gör att vi kan hantera utmaningar kring samhällets behov av fler bostäder och städer som behöver växa samtidigt som vi ska minska klimatpåverkan. För att göra det behöver vi förändra vårt sätt att arbeta och utnyttja de nya möjligheter som digitaliseringen ger för att bättra ta reda på vad de områden och stadsdelar vi bygger och planerar för får för konsekvenser. Genom den digitala modellen vi vill utveckla kan kommuner och byggherrar redan i planeringen av en stadsdel beräkna vilken klimatpåverkan stadsdelen får både i byggskedet och användarskedet. Det gör att man redan i skisskedet kan justera förslaget och därmed säkerställa att man når uppsatta klimatmål. Modellen kan sedan användas när stadsdelen utvecklas för att följa upp hur klimatpåverkan blir.

Fakta

ID: U9-2021-1
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: Faiz Mawlayi och Aurora Övereng, IVL Svenska Miljöinstitutet