Läs slutrapporten

Rapportförfattare är Marie Albinsson & Maria Johansson, Ecoloop och Michael Wictor, Bintel

Läs även: "Data behöver delas i kommunens system mellan förvaltningar" - intervju med projektledare Maria Johansson. Läs hela intervjun här.

Projektet har haft två olika fokusområden där det första var hur sensorer kan förbättra förutsättningarna för avfallshantering för befintliga kommunala verksamheter utanför tätorter och om det finns några tekniska begränsningar eller förutsättningar som är viktigt att ta hänsyn till när det handlar om skärgård och glesbygd. Det andra fokusområdet har varit om det finns indirekta nyttor med den information som samlas in och om det finns några hinder för hur den informationen kan delas inom kommunen.

Två fallstudier har ingått i projektet:

  • Fallstudie 1 genomfördes i Norrtälje kommun där sensorer monterades på kärl för källsortering på verksamheter i kommunens fastigheter.
  • Fallstudie 2 genomfördes i Haninge kommun där det monterades en sensor på en flytande båttömningsstation för fritidsbåtar.

I de två kommunerna genomfördes även intervjuer med tjänstepersoner på olika förvaltningar för att kartlägga hur informationsflödet ser ut och vilka förutsättningar och hinder det finns idag för att dela information mellan olika förvaltningar. Den första fallstudien kunde genomföras utan några större problem men för den andra fallstudien fanns det ett antal utmaningar för genomförandet.

Resultaten från fallstudierna visar att det finns många fördelar med att få data från sensorer men att det även krävs mycket arbete för att kunna tillgodogöra sig nyttan av den data som samlas in.

Resultatet från intervjuerna och informationsflödeskartläggningen visar att det är en lärdomsprocess att få ut ett värde från den data som samlas och att detta gäller både för de direkta nyttorna och de indirekta nyttorna.

En återkommande slutsats från projektet är att tekniken för att mäta, samla in och dela data från sensorerna är tillgänglig på marknaden och fungerar, men det är en fråga om organisation och kunskap att säkerställa att den insamlade informationen kommer till faktisk användning och att datan delas mellan förvaltningar.

Fakta

ID: U9-2021-19
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: Marie Albinsson, Ecoloop