Implementation (Proof-Of-Concept)

Uppgiften under arbetspaketet har varit att genomföra ett Proof-Of-Concept, baserat på framtagna testfall från föregående arbetspaket, genom implementering i ett antal mjukvaror. På så sätt skapade projektet förutsättningar att kunna genomföra verifiering mot uppställda testfall i nästa arbetspaket. Implementering och utveckling av respektive mjukvara har skett med egen finansiering och utan bidrag från SBE.

Arbetspaket (fyra) Implementation (Proof-Of-Concept) är avslutad. Ta del av resultatet i slutrapporten.

Verifiering och validering

Därefter genomfördes verifiering genom att utföra tester baserade på arbetspaketen Implementationsspecifikation och Implementation (Proof-Of-Concept). Validering utfördes i nära samarbete med referensgruppen som även har slutgranskat resultatet.

Arbetspaket (fem) Verifiering och validering är avslutad. Ta del av resultatet i slutrapporten.

Framtagande av branschpraxis samt förvaltningsprinciper

Projektets primära syfte är att ta fram en branschpraxis. Nästa steg syftar till att ta fram branschpraxisen, baserade på arbetspaket ett, två tre, fyra och fem, som kommer att publiceras gratis via Nationella riktlinjer och på CoClass webbsida.

Arbetspaketet ska även ta fram principer för förvaltning av framtagen branschpraxis. Detta i arbetspaket (sex) Framtagande av branschpraxis samt förvaltningsprinciper.

Arbetspaket

Projektets genomförande är sammanfattade i sju arbetspaket:

  1. Behovsanalys – syftar till att dokumentera samhällsbyggnadssektorns behov avseende gemensamma tillämpningsprinciper av CoClass i IT-systemen.
  2. Kravspecifikation IT – syftar till att beskriva funktionella och icke funktionella krav på utformningen som ska ligga till grund för implementering av CoClass i olika mjukvaruapplikationer.
  3. Implementationsspecifikation – syftar till att få fram en branschpraxis.
  4. Implementation (Proof-Of-Concept) – syftar till att genomföra ett Proof-Of-Concept genom implementering i ett antal mjukvaror.
  5. Verifiering och validering – syftar till verifiering med genomförande av tester baserat på testfall från AP3 och implementation av Proof-Of-Concept i AP4. Validering sker i nära samarbete med referensgrupp.
  6. Framtagande av branschpraxis samt förvaltningsprinciper – syftar till att beskriva en branschpraxis som publiceras gratis via Nationella riktlinjer och på CoClass webbsida, samt att ta fram principer för förvaltning.
  7. Projektavslut med demonstration – syftar till att demonstrera projektets resultat genom filmer, föreläsningar och slutseminarium.

Kommande arbetspaket

Det sista arbetspaketet i projektet planerar att demonstrera projektets resultat om hur man kan använda sig av CoClass; genom filmer, föreläsningar och slutseminarium. Detta i arbetspaket (sju) Projektavslut med demonstration.

I korthet

Arbetspaketen Implementation (Proof-Of-Concept) och Verifiering och validering är avslutade. Det har varit många livliga diskussioner under arbetet och deltagarna har haft en uppsjö med innovativa idéer. Alla har arbetat åt samma håll – men ändå kommit fram med olika lösningar. Projektet har verkligen gått framåt i stormfart!

Arbetet med att ta fram en branschpraxis i arbetspaket sex är påbörjat. Det ska bli väldigt spännande att i det sista arbetspaketet (sju), även få visa resultaten om hur man kan använda sig av CoClass.

Diskutera gärna vidare i LinkedIn-gruppen ”CoClass Community”!

Se CoClass webbtjänst!