Implementationsspecifikation

Arbetet inleddes med att välja ut vilka krav projektet ska jobba vidare med, utifrån rapporten för kravspecifikation som arbetspaket två mynnat ut i.

Därefter beskrev projektet ett antal testfall, utifrån de tidigare framtagna verifierbara kraven, som ska genomföras och dokumenteras. Testfallen har utformats för att testa olika delar i livscykeln.

De utvalda delarna behöver därefter implementeras (i arbetspaket fyra) för att kunna verifiera och validera (i arbetspaket fem) föreslagen lösning. Projektet planerar inte att ta fram fullständiga implementationer.

Arbetspaket (tre) Implementationsspecifikation är avslutad. Ta del av resultatet i slutrapporten samt listan med utarbetade testfall.

Implementation (Proof-Of-Concept)

Nästa steg syftar till att genomföra ett Proof-Of-Concept, baserat på framtagna testfall från arbetspaket tre, genom implementering i ett antal mjukvaror. Vi skapar därmed förutsättningar för att i nästa arbetspaket Verifiering och validering kunna genomföra verifiering mot uppställda testfall.

Implementering och utveckling av respektive mjukvara sker med egen finansiering och utan bidrag från SBE. Detta i arbetspaket (fyra) Implementation (Proof-Of-Concept).

Arbetspaket

Projektets genomförande är sammanfattade i sju arbetspaket:

  1. Behovsanalys – syftar till att dokumentera samhällsbyggnadssektorns behov avseende gemensamma tillämpningsprinciper av CoClass i IT-systemen.
  2. Kravspecifikation IT – syftar till att beskriva funktionella och icke funktionella krav på utformningen som ska ligga till grund för implementering av CoClass i olika mjukvaruapplikationer.
  3. Implementationsspecifikation – syftar till att få fram en branschpraxis.
  4. Implementation (Proof-Of-Concept) – syftar till att genomföra ett Proof-Of-Concept genom implementering i ett antal mjukvaror.
  5. Verifiering och validering – syftar till verifiering med genomförande av tester baserat på testfall från AP3 och implementation av Proof-Of-Concept i AP4. Validering sker i nära samarbete med referensgrupp.
  6. Framtagande av branschpraxis samt förvaltningsprinciper – syftar till att beskriva en branschpraxis som publiceras gratis via Nationella riktlinjer och på CoClass webbsida, samt att ta fram principer för förvaltning.
  7. Projektavslut med demonstration – syftar till att demonstrera projektets resultat genom filmer, föreläsningar och slutseminarium.

Kommande arbetspaket

I steget därefter genomförs verifiering genom att utföra tester baserade på arbetspaket Implementationsspecifikation samt från Implementation (Proof-Of-Concept). Validering sker i nära samarbete med referensgruppen i arbetspaket (fem) Verifiering och validering.

I korthet

Arbetet med att ta fram ett antal testfall, utifrån de tidigare framtagna kraven, är avslutad. Arbetspaket fyra med implementering i ett antal mjukvaror har dragit igång.

Diskutera gärna vidare i LinkedIn-gruppen ”CoClass Community”!

Se CoClass webbtjänst!