Kravspecifikation IT

Arbetet inleddes med att sammanställa och prioritera användarnas behov, utifrån rapporten för behovsanalysen som arbetspaket ett resulterade i. Under arbetet med kravspecifikationen har projektet översatt användarnas behov till verifierbara krav, funktionella och icke funktionella, på utförande. Utformningen kommer ligga till grund för implementeringen av CoClass i olika mjukvaruapplikationer.

Kraven ska avse den lösning hos Svensk Byggtjänst som tillhandahåller CoClass och krav runt dess förvaltning, samt de mjukvarutillämpningar som konsumerar CoClass och gör CoClass tillgängligt för användarna.

Arbetspaket (två) Kravspecifikation IT är avslutad. Ta del av resultatet i slutrapporten samt kravlistan med funktionella och icke funktionella krav. Kravlistan ska ses som ett arbetsverktyg för projektet att testa viktig funktionalitet genom implementering inom projektet.

Implementationsspecifikation

Projektets primära syfte är att ta fram en branschpraxis. Nästa steg syftar till att beskriva ett antal testfall som ska genomföras och dokumenteras.
Den första delen av det arbetet blir att selektera vilka krav vi ska jobba vidare med inom projektet, utifrån rapporten för kravspecifikation som arbetspaket två mynnat ut i.

Testfallen kommer att utformas för att testa olika delar i livscykeln. De utvalda delarna behöver implementeras för att kunna verifiera och validera föreslagen lösning. Projektet planerar däremot inte att ta fram fullständiga implementationer. Detta i arbetspaket (tre) Implementationsspecifikation.

Arbetspaket

Projektets genomförande är sammanfattade i sju arbetspaket:

  1. Behovsanalys – syftar till att dokumentera samhällsbyggnadssektorns behov avseende gemensamma tillämpningsprinciper av CoClass i IT-systemen.
  2. Kravspecifikation IT – syftar till att beskriva funktionella och icke funktionella krav på utformningen som ska ligga till grund för implementering av CoClass i olika mjukvaruapplikationer.
  3. Implementationsspecifikation – syftar till att få fram en branschpraxis.
  4. Implementation (Proof-Of-Concept) – syftar till att genomföra ett Proof-Of-Concept genom implementering i ett antal mjukvaror.
  5. Verifiering och validering – syftar till verifiering med genomförande av tester baserat på testfall från AP3 och implementation av Proof-Of-Concept i AP4. Validering sker i nära samarbete med referensgrupp.
  6. Framtagande av branschpraxis samt förvaltningsprinciper – syftar till att beskriva en branschpraxis som publiceras gratis via Nationella riktlinjer och på CoClass webbsida, samt att ta fram principer för förvaltning.
  7. Projektavslut med demonstration – syftar till att demonstrera projektets resultat genom filmer, föreläsningar och slutseminarium.

Kommande arbetspaket

I steget därefter genomförs ett Proof-Of-Concept, baserat på testfall från arbetspaket tre, genom implementering i ett antal mjukvaror. Detta i arbetspaket (fyra) Implementation (Proof-Of-Concept).

I korthet

Arbetspaket två med en kravspecifikation till IT är avslutad. Projektet har på så sätt översatt användarnas behov till verifierbara krav. Arbetet med implementationsspecifikation har tagit vid genom att arbetspaket tre är i full gång.

Diskutera gärna vidare i LinkedIn-gruppen ”CoClass Community”!

Se CoClass webbtjänst!