Behovsanalys

Arbetspaket ett Behovsanalys är avslutat. Vi har fått otroligt bra respons under genomförda workshopar. Workshoparna var till för att kunna ta fram en behovsanalys att ha till stöd i det vidare arbetet i projektet. Till vårt fortsatta arbete fick vi med oss många synpunkter om hur vi vill att CoClass ska tillämpas i IT-system – om hur vi vill konsumera CoClass. Några kommentarer från dagarna:

• Vi kan se nyttan och kommer att beställa och kräva CoClass.
• Det är viktigt att allt klassas enligt CoClass redan från beställaren. Detta så att informationen kan förädlas i nästa steg och att inte behöva göra om arbetet med klassning först.
• Vi vill koda. Positiva erfarenheter finns av användandet av BSAB.
• Vi behöver mallar och recept.
• Det är viktigt att mjukvarusystemen kan hjälpa oss att hantera informationen och även att klara av ändringar utan ett omfattande ändringsarbete.

Under arbetspaket ett har projektet dokumenterat samhällsbyggnadssektorns behov avseende gemensamma tillämpningsprinciper av CoClass i IT-system. Att dokumentera på ett enhetligt sätt och vikta olika typer av behov har stått i fokus under arbetspaketet med behovsanalysen.

Arbetspaketet har även slagit fast och beskrivit vad den av projektet framtagna branschpraxisen bör omfatta samt vilka processer som berörs.

Ta del av behovsanalysens resultat i rapport.

Kravspecifikation IT

Nästa steg är att användarnas behov i arbetspaket ett sammanställs och prioriteras. Därefter ska dessa översättas till ett antal verifierbara funktionella och icke funktionella krav på utformningen som ska ligga till grund för implementering av CoClass i olika mjukvaruapplikationer.
Kraven ska avse den lösning hos Svensk Byggtjänst som tillhandahåller CoClass samt även krav runt dess förvaltning, samt de mjukvarutillämpningar som konsumerar CoClass och gör det tillgängligt för användarna. Detta i arbetspaket (två) Kravspecifikation IT.

Arbetspaket

Projektets genomförande är sammanfattade i sju arbetspaket:

  1. Behovsanalys – syftar till att dokumentera samhällsbyggnadssektorns behov avseende gemensamma tillämpningsprinciper av CoClass i IT-systemen.
  2. Kravspecifikation IT – syftar till att beskriva funktionella och icke funktionella krav på utformningen som ska ligga till grund för implementering av CoClass i olika mjukvaruapplikationer.
  3. Implementationsspecifikation – syftar till att få fram en branschpraxis.
  4. Implementation (Proof-Of-Concept) – syftar till att genomföra ett Proof-Of-Concept genom implementering i ett antal mjukvaror.
  5. Verifiering och validering – syftar till verifiering med genomförande av tester baserat på testfall från AP3 och implementation av Proof-Of-Concept i AP4. Validering sker i nära samarbete med referensgrupp.
  6. Framtagande av branschpraxis samt förvaltningsprinciper – syftar till att beskriva en branschpraxis som publiceras gratis via Nationella riktlinjer och på CoClass webbsida, samt att ta fram principer för förvaltning.
  7. Projektavslut med demonstration – syftar till att demonstrera projektets resultat genom filmer, föreläsningar och slutseminarium.

Kommande arbetspaket

Steget därefter syftar till att få fram en branschpraxis, utifrån rapporten för kravspecifikation som arbetspaket två mynnar ut i, dock inte att ta fram fullständiga implementationer. Detta i arbetspaket (tre) Implementationsspecifikation.

I korthet

Arbetspaket ett och dess workshopar är avslutade och arbetet med en kravspecifikation till IT har tagit vid genom att arbetspaket två är igång. Planering pågår för kommande arbetspaket.

Diskutera gärna vidare i LinkedIn-gruppen ”CoClass Community”!

Se CoClass webbtjänst!