Projektets mål är en dokumenterad branschpraxis för att tillämpa CoClass i programvaror. Projektet vill även kunna visa på branschpraxis som är verifierad och validerad, då man kommer arbeta med proof-of-concept. Projektet kommer att ha avstämningar med en referensgrupp som består av användare. Projektet kommer börja med att ta fram en behovsanalys att ha till stöd (se tidigare nyhet om workshop).

Startmöte

Startskottet för projektet gick av stapeln den 8 januari för implementationsprojektet för tillämpning av CoClass i mjukvaror, samt att brett hämta in synpunkter på användarbehov och krav. Representanter från parterna träffades för produktiva diskussioner. Projektet sträcker sig t o m 30 augusti.

Under startmötet diskuterades bland annat bildandet av styrgrupp, projektspecifikation, tidplan, mötesplan, pågående och kommande arbetspaket, målbild och förväntningar.

Arbetspaket

Projektets genomförande är sammanfattade i sju arbetspaket:

  1. Behovsanalys – syftar till att dokumentera samhällsbyggnadssektorns behov avseende gemensamma tillämpningsprinciper av CoClass i IT-systemen.
  2. Kravspecifikation IT – syftar till att beskriva funktionella och icke funktionella krav på utformningen som ska ligga till grund för implementering av CoClass i olika mjukvaruapplikationer.
  3. Implementationsspecifikation – syftar till att få fram en branschpraxis.
  4. Implementation (Proof-Of-Concept) – syftar till att genomföra ett Proof-Of-Concept genom implementering i ett antal mjukvaror.
  5. Verifiering och validering – syftar till verifiering med genomförande av tester baserat på testfall från AP3 och implementation av Proof-Of-Concept i AP4. Validering sker i nära samarbete med referensgrupp.
  6. Framtagande av branschpraxis samt förvaltningsprinciper – syftar till att beskriva en branschpraxis som publiceras gratis via Nationella riktlinjer och på CoClass webbsida, samt att ta fram principer för förvaltning.
  7. Projektavslut med demonstration – syftar till att demonstrera projektets resultat genom filmer, föreläsningar och slutseminarium.

Nuvarande arbetspaket

Under startmötet fördes diskussioner kring de stundande workshopar som ska genomföras under januari. Workshoparna är för att kunna ta fram en behovsanalys att ha till stöd i det vidare arbetet i projektet. Vi vill samla information om hur vi vill att CoClass ska tillämpas i IT-system. Detta ingår i arbetspaket ett Behovsanalys. Den första workshopen genomförs redan imorgon i Malmö.

Datum för samtliga planerade workshopar för projektet finns i separat nyhet på CoClass webbtjänst.

Kommande arbetspaket

För nästa arbetspaket (två) Kravspecifikation IT diskuterades bland annat upplägg och resultat.

Parter i projektet

Parterna är Trimble, Symetri, AEC, TGC, Sweco (Safe Software) och Åkej. Dessa tillsammans med Byggtjänst i projektledningen, samt en referensgrupp som utgörs av BIM Alliance, Boverket, SKL, Trafikverket, Sweco, Tyréns, NCC och Skanska.

I korthet

Projektet är igång och workshopar är stundande. Planering pågår för kommande arbetspaket.
Projektet har en stor representation av branschen vilka tänker skapa förutsättningar för att kunna implementera resultatet från projektet på ett likartat sätt i olika organisationer och mjukvaror.

Diskutera gärna vidare i LinkedIn-gruppen ”CoClass Community”!

Se CoClass webbtjänst!