Det primära syftet med projektet är att ta fram en branschpraxis, det vill säga riktlinjer och rekommendationer, för hur CoClass ska tillämpas i mjukvaror på ett enhetligt sätt över livscykeln för att på så sätt medverka till att uppnå ett obrutet dataflöde där information inte går förlorad längs vägen.

Resultatet av projektet förväntas spela en avgörande roll när det gäller att skapa förutsättningar för branschen att gemensamt få igång en bredare användning av CoClass och bryta den avvaktande situation som nu råder.

Vad är CoClass?

CoClass är i sig resultatet av projektet ”Utveckling av klassifikation för BIM BSAB 2.0”. Projektet syftade till att ge en grund för hierarkisk kravställning och uppföljning genom hela bygg- och förvaltningsprocessen.

CoClass utgör state-of-the-art när det gäller klassifikation för all byggd miljö. Detta eftersom det är digitalt, livscykelbaserat samt bygger på internationell standard (ISO 12006-2 samt ISO/IEC 81346).

Fakta

ID: U6-2018-1 Beviljat i: Utlysning 6 - Utveckling av projektresultat 2018 Projektledare: Mikael Malmkvist

Målet med CoClass är att förbättra kommunikationen mellan samhällsbyggnadssektorns aktörer där ambitionen är att CoClass används av alla parter och i alla skeden under hela byggnadsverkets livscykel, från tidiga skeden till förvaltning och rivning. Om målet uppnås kan det enligt tidigare framtagna beräkningar (se rapport Byggbranschen och digitalisering) bidra till besparingar i miljardklassen per år för byggbranschen.

CoClass är i första hand är tänkt att användas via andra applikationer, t ex CAD-verktyg, förvaltningssystem samt ERP-system (Enterprise Resource Planning) och har rönt stort intresse från flera utländska aktörer runt om i Nordeuropa. I nuläget avvaktar dock mjukvaruleverantörerna att implementera CoClass till dess att det finns en tydlig efterfrågan och kravställning från deras kunder. Samtidigt avvaktar byggherrar, förvaltare, konsulter och entreprenörer med att ställa krav på CoClass då det inte finns inbyggt stöd för CoClass i mjukvaruapplikationer.

Projektkoordinator är Mikael Malmkvist, AB Svensk Byggtjänst.

Projektledare är Hans Gunnarsson, AB Svensk Byggtjänst.

Kommunikatör är Susann Kärnek, AB Svensk Byggtjänst.

Nyheter

The results are also available in both Swedish and English on CoClass website at Swedish Building Centre, or contact Team CoClass.