Regeringen avser lägga fram ett lagförslag som från 1 januari 2022 ställer krav på att nya byggnader ska klimatdeklareras. Klimatdeklarationer tas fram av bl.a. tekniska konsulter genom livscykelanalyser (LCA) där byggnadens klimatpåverkan beräknas. Det kräver idag ett tidskrävande arbete som till stor del sker manuellt och endast med vissa data i digitalt format varför det tar längre tid än nödvändigt.

De digitala LCA-verktyg som används idag är långt ifrån helt automatiserade. Det är också en utmaning att säkerställa att klimatdeklarationen verkligen stämmer med den färdiga byggnaden då sena ändringar och avvikelser under produktion är svåra att hantera. För att nå hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030 är det också viktigt att utöver klimatpåverkan även kunna inkludera andra hållbarhetsparametrar såsom låg energianvändning i produktion och drift, låg boendekostnad och god dagsljustillgång under användningsskedet.

Projektet ska utveckla ett digitalt arbetsflöde som möjliggör optimering av bostadshus för olika hållbarhetsmål och säkerställer att klimatdeklarationen är representativ för färdigt hus.

Målen är att:

  1. Utveckla verktyg och metoder för att kunna optimera ett hus hållbarhetsprestanda
  2. Skapa förslag på digitala arbetssätt som stödjer framtagandet av klimatdeklarationer för färdigt hus.

Projektet är ett tekniskt systerprojekt till det mer affärsmodellfokuserade projektet "Kundcentrerad tjänsteutveckling baserad på automatisering" inom Smart Built Environment och tar avstamp i metoder för automatiserad projektering och optimering utvecklade av LTU och WSP.

I dialog med Kirunabostäder och WSP identifieras fastighetsbolags och tekniska konsulters behov av automatiserad hållbarhetsutvärdering. Metoder och verktyg utvecklas och testas sedan i en fallstudie av ett bostadsprojekt. Resultat sprids löpande via LinkedIn samt via seminarier och skriftligt för att bidra till kunskapslyft och digital omställning för konsulter och fastighetsägare inom hållbart bostadsbyggande.

Fakta

ID: U9-2021-13
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: Sofia Lidelöw, Luleå tekniska universitet