Målet för det aktuella projektet är att leverera en handlingsplan för strategiarbetet fram till 2030 samt den första 3-årsstrategin under den perioden. Strategin kommer innehålla vision, mål, färdplan, organisation och finansiering för genomförande under perioden 2021-2023. Handlingsplanen blir ett ramverk för hur framtagen strategi ska följas upp och revideras för nästkommande två strategiperioder.

Projektet hanterar frågor som rör området ”standardisering kring digital samhällsbyggnadsinformation” på en strategisk nivå. Projektet kommer inte att arbeta med framtagning och utveckling av standarder eller kopplade processer för framtagande.

Bakgrund

Projektet är initierat av processledaren för temaområdet och har grundats på resultat från fokusområdena Standardisering och Livscykelperspektiv som genomförts under Smart Built Environments programperiod 2016-2018. Underlag har också tagits fram genom ett trettiotal intervjuer av personer representerande olika aktörer i byggsektorn samt från tre öppna workshops genomförda under maj 2019.

Fakta

ID-nr: S-2019-04 Beviljat i: strategiskt projekt, hösten 2019 Projektledare: Pontus Bengtsson, Plan B