Idag är informationshanteringen i infrastrukturprojekt (liksom i byggprojekt generellt) splittrad. Genom detta projekt ökar möjligheten till hållbar information i ett obrutet informationsflöde mellan projektering och produktion, där information är kvalitetssäkrad och inte behöver återskapas för fortsatt användning i olika tillämpningar, till exempel mängdning, kalkylering, produktionsplanering, masshantering och maskinstyrning. Primärt syftar alltså projektet till smartare och effektivare produktion genom digitalisering, men i förlängningen stöds även målsättningar om en hållbar anläggning genom sammanhållen standardiserad information över hela anläggningens livscykel.

Specifikation på innehåll för BIM-leverans

Projektet bedrivs i samarbete mellan byggherrar, byggprojektörer och byggentreprenörer. Målet är att skapa en praktiskt användbar specifikation för krav på innehåll och struktur för leverans av digitala bygginformationsmodeller (BIM) för att:

  • Öka förståelsen mellan aktörerna för syftet med BIM och hur de bör användas
  • Öka kunskapen om byggbarhetskrav, och därmed också skapa förutsättningar för att förstå anläggningens klimatpåverkan
  • Åstadkomma en förbättrad överlämningsprocess mellan projektering och produktion
  • Åstadkomma en informationsmodell som direkt kan användas för avsedda ändamål
  • Öka beställarens kunskap för att skapa smartare förfrågningsunderlag

Specifikationen ska utgöra en basnivå för information levererad av olika teknikområden.

Fakta

ID-nr: U7-2019-04 Beviljat i: Utlysning 7 Projektledare: Elisabeth Spross, Sweco Civil AB