Josephine Nellerup - Delprojektledare
2017-12-11


Sammanfattning

Smart Built Environment är ett långsiktigt innovationsprogram vars huvudfokus är digitalisering av stadsbyggnadsprocessen. Uppdraget "Digitala detaljplaner med byggrätter i 3D" är det andra i en serie av fem uppdrag inom projektet "Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov", som är en del i Smart Built Environment. Projektet startade våren 2017 och fokuserar på standardiserade digitala myndighetsprocesser.

Syftet med projektet ”Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov” är att effektivisera stadsbyggnadsprocessen genom smidigare informationsflöden av geografiskt material. Vi har i vårt delprojekt valt att ta ett helhetsgrepp om detaljplaneprocessen utifrån PBLs intentioner och regeringens önskan om ”En smartare, effektivare och öppnare planerings- och byggprocess”.

Syftet med delprojektet är att visa på hur detaljplaneprocessen kan effektiviseras genom att:

  • Studera hur en tredimensionell detaljplan kan underlätta prövningen och skissutformningen i detaljplaneprocessen
  • Visa hur geografisk information kan återanvändas för visualisering och analyser i realtid
  • Studera hur BIM kan integreras med geodata
  • Testa och utveckla idématerial kring en 3D-detaljplanekonstruktion
  • Inventera standarder och ge förslag på fortsatt standardiseringsarbete
  • Ta fram leveransspecifikationer

Digitaliseringen underlättar att gemensamt utveckla idématerial och återanvända geografisk information för visualisering och analyser, Dessa resulterar i en tredimensionell detaljplan som sedan underlättar prövningen, konceptualiseringen och detaljerade analyser i bygglovsskedet. Informationsflödet behöver vara modellbaserat och integrera geodata med BIM. I framtiden bör planprocessen bygga på öppna standarder och filformat. Intressenter för resultatet av detta delprojekt är alla som deltar i och/eller berörs av detaljplaneprocessen som kommunala handläggare, sökande, fastighetsägare, byggherrar, medborgare, politiker, myndigheter och organisationer.

Resultatet av uppdraget kan på sikt förkorta stadsbyggnadsprocessen men framför allt förbättra analys, arbetsflöde, gemensam målbild och kvaliteten på beslutsprocessen och detaljplanen samt efterkommande bygglovsbedömning. En förbättrad visualisering förenklar dialogen mellan byggaktörer och kommunen samt medborgarna och politiken. Uppdraget har en utredande karaktär och har bedrivits med ett utforskande arbetssätt. Ett antal frågeställningar och idéer har analyserats och testats. Arbetsgruppen har analyserat och beskrivit en möjlighet till modellbaserat informations- och analysflöde i en objektsorienterad 3D-detaljplaneprocess. Detaljplanen ska kunna användas vidare vid analys, fastighetsbildning och i bygglovsprocessen. Arbetsgruppen har även tagit fram förslag till fortsatt arbete.