Inom programmets fokusområde Standardisering har projektet Smart planering för byggande - Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov genomförts under perioden 2016-11-01—2018-04-01. Det har letts av Elisabeth Argus, BonaCordi AB och har genomförts i samverkan och med en gruppledning av representanter för WSP, Malmö stad, Lantmäteriet, Falu kommun, Tyréns samt Lunds Universitet och Seniorkonsult Allan Almqvist. Därutöver har projektets arbetsgrupper bemannats med deltagare från olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn, se bilaga 6 – Projektets bemanning.

Projektet syftar till att integrera byggbranschens byggnadsinformationsmodeller (BIM) med Lantmäteriets och kommunernas geodata för ett enklare och smidigare informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen.

Ett obrutet informationsflöde kan spara miljarder i en idag fragmenterad samhällsbyggnadsprocess. Genom ett nytt digitaliseringssprång och gränsöverskridande samverkan blir 3D-modeller framtidens ritningar.

Arbetet har bedrivits i fem arbetsgrupper med en bred representation från statliga myndigheter, kommuner och näringsliv (bygg- och fastighetssektorn). Projektet har fokuserat på fem processfaser och deras utbytesprocesser och gränssnitt, i samhällsbyggnadsprocessen.

Redovisningen av resultaten i projektet har organiserats efter respektive arbetsgrupp. Varje slutrapport från respektive arbetsgrupp samt från teknik- och expertgruppen återfinns i bilagor till denna rapport och kan läsas var för sig. Gruppernas slutrapporter hittar du via knapparna på den högra sidan. På den vänstra återfinns projektgemensamma rapporter.


Våra tips

Vi bjuder på våra tips! Råden bygger på slutsatser från projektet.

  • Ta kontroll över dina data. Är dina geodata tillgängliga, användbara och kända?
  • Studera Svensk geoprocess och CoClassInvolvera din systemleverantör!
  • Ta fram ett nationellt ramverk för återanvändning av Geodata från BIM
  • Kommuner behöver ta fram nya detaljplaner enligt Boverkets standard (637040:2016) - ta höjd för 3D och digitalisera detaljplaner - e-tjänster för bygglov skapas
  • Aktörer i byggbranschen behöver ställa krav på Lantmäteriet och kommuner - leverera visualiseringar av 3D-fastighetsbildning i BIM
  • Bygglovssökanden behöver ställa krav på att kunna lämna in sin bygglovsansökan digitalt och i 3D - att Boverket också skapar en enhetlig tjänst för att söka bygglov modellbaserat
  • Samarbeta - för ett obrutet informationsflöde!

Film
Intervjuer