Bakgrund

När en väg, bro eller järnväg ska byggas behöver man ta reda på de geotekniska förutsättningarna, inklusive på vilket djup grundvattnet ligger. All den typen av information samlas oftast in med geotekniska borrvagnar i olika omfattning beroende på vilket skede ett projekt är i. Tidigt i planeringen används enbart arkivmaterial, lite senare görs nya översiktliga fältundersökningar, och när sträckningen för en ny väg är nästan helt bestämd görs det detaljerade undersökningar.

Varje undersökning skapar värdefull information som numera till stor del är digital. En brist i samhällsbyggnadsbranschen är att det idag inte finns någon standard för hur informationen ska lagras eller hanteras för att enkelt kunna delas mellan alla aktörer som i kedjan dimensionering – byggande – förvaltning behöver använda den. Det finns tex ingen myndighet som samlar all geoteknisk information en nationell databas. Det finns inte heller några definierade dataformat eller överföringsformat så att informationen enkelt kan nyttjas av alla aktörer eller enkelt importeras till de olika beräknings- och C AD-program som används.

Dessa brister gör att det mellan de olika skedena och mellan olika aktörer försvinner mycket information. Ett tydligt exempel är att geomodeller som har tagits fram av projektör aldrig förmedlas till den entreprenör som ska bygga anläggningen och som då måste börja om från undersökningsdata och göra sin egen geomodell, med risk för olika tolkningar hos olika aktörer. Med åtföljande risk för onödig tidsåtgång och tvister.

Ett digitalt geotekniskt förvaltningskoncept

FoI-projektet har som mål att utveckla verktyg och implementera ett nytt digitalt arbetssätt. Idén är att utnyttja och vidareutveckla det befintliga digitala geotekniska GeoBIM-konceptet. Kärnan i GeoBIM-konceptet är en databas som kan hantera alla typer av undersökningsdata. Från databasen kan information enkelt exporteras i
dataformat anpassade för de olika program som används i branschen. I projektet kommer en modul som också kan förvalta information pålar, sponter, massutskiftningar mm att utvecklas.

Implementering i är drivkraften

För att uppnå bästa möjliga implementering drivs FoI-projektet i ett pågående projekt, Bygghandling Robertsfors-Ytterbyn, del av Norrbotniabanan. I det korta perspektivet sprids därmed ett modernt och effektivt geotekniskt arbetssätt till övriga samarbetspartners i projektet. Genom att också utveckla en kurs i hur man
effektivt arbetar enligt ett digitalt geotekniskt förvaltningskoncept kommer arbetssättet också att erbjudas och spridas till alla andra aktörer i branschen.

En del i det nya arbetsflödet är att dra nytta av andra nyligen genomförda FoI-projekt. Exempel är att digitala geotekniska objekt kommer att klassificeras enligt C oC lass, vilket medför att geoteknisk information för första gången blir helt BIM-kompatibel. Ett annat exempel är att genom att utnyttja lärdomar från projektet Etappvisa BIM-modeller anpassade för byggskedet kommer information som skapas av konsult i projekteringsskedet att kunna utnyttjas av entreprenören i efterföljande byggskede. På så sätt sparas mycket tid och kostnader.

Genom att informationen delas via den gemensamma GeoBIM-plattformen som alla aktörer kontinuerligt har tillgång till kommer också många kommunikationsmissar, vilka idag orsakar de flesta byggfelen, också att kunna undvikas.

En annan innovation som kommer att ingå i den nya geotekniska processen är sk säkra osäkerhetsmodeller för geomodeller, vilket innebär att undersökningsprogram hela tiden kan optimeras och masshantering kan begränsas på ett helt nytt sätt. Inte minst skapar det miljömässiga vinster.

Utveckling av kurs för ökad implementering

Projektet kommer att följas av ett professionellt filmproduktionsbolag som tillsammans med projektledningen kommer att utveckla en kurs i hur man effektivt arbetar enligt ett modernt digitalt geotekniskt förvaltningskoncept, att erbjudas till övriga aktörer i branschen och till studenter på högskolorna.

Utvärdering för inspel till ABK och AB

Projektet kommer också att följas av forskare för utvärdering och analys av ett förändrat arbetssätt. Analysen kommer att utföras genom observation, enkäter och intervjuer. Ett särskilt fokus ligger här på att fånga förväntade konflikter med aktuella ABK- och AB-dokument eftersom en större mängd information i den nya
geotekniska processen föreslås delas mellan de olika aktörer jämfört med i dagsläget.

Fakta

ID: U10-2022-4
Beviljat i: Utlysning 10
Projektledare: Mats Svensson, Tyréns