Huvudrapport Digital Samhällsbyggnadsprocess


Projektledare: Elisabeth Argus, digital strateg och vd på Bonacordi.

Projektet DigSam har i fem delprojekt studerat olika problemområden som står i vägen för en sammanhängande samhällsbyggnadsprocess i syfte att komma med rekommendationer för hur hindren kan undanröjas. Resultaten visar att digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen är fullt möjlig. Men för att lyckas krävs samverkan mellan de olika aktörerna i processen, både offentliga och privata, samt långsiktighet och uthållighet i en snabb föränderlig värld.

Stora vinster med en digital samhällsbyggnadsprocess

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor och påverkar hela vår bebyggda miljö. Processen är fragmenterad med många aktörer och delprocesser. Att förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför samverkan mellan många olika aktörer. Idag saknas standarder, specifikationer och rutiner. Information som arbetas fram i en fas av processen kommer inte aktörerna i nästa fas till del på ett smidigt sätt. Det innebär dubbelarbete, onödigt långa handläggningstider och ekonomisk förlust då värdefull information inte tas tillvara. En effektiv informationsförsörjning med ett obrutet informationsflöde kommer att vara nödvändigt för att bygga och förvalta väl fungerande städer och infrastruktur ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart perspektiv i framtiden.

Börja redan idag

Projektet har tagit fram ett antal rekommendationer och förslag till fortsatt arbete, både fortsatta utvecklingsprojekt och insatser för nationell och internationell standardisering samt konkreta åtgärder för implementering. Projektet har även tagit fram fem rekommendationer som direkt kan börja användas på en arbetsplats och i verksamhetsplaneringen. Det är viktigt att aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen tar sitt ansvar och börjar arbeta med projektets rekommendationer redan nu för att klara en disruptiv förändring.

Fem delprojekt

Följande områden har studerats i fem delprojekt. Arbetsgrupperna har haft en bred representation från statliga myndigheter, kommuner och bygg- och fastighetssektorn. Varje delprojekts slutsatser finns redovisade i en egen slutrapport.


 1. Juridiska aspekter kring lagring av 3D Geodata/BIM modeller
  Arbetsgruppen har genomfört en kartläggning av upplevda juridiska hinder för att åstadkomma en digital samhällsbyggnadsprocess. Undersökningen visar a
  tt det inte i första hand är nuvarande lagstiftning som upplevs som ett hinder, det är administrativa och ekonomiska hinder samt kunskapsbrist som står i vägen för en digital samhällsbyggnadsprocess.

 2. Kartläggning av lagring och åtkomst till data
  Arbetsgruppen har genomfört en fördjupad kartläggning av hur lagring och åtkomst till producerade data kan ske och hur den kan visualiseras i medborgardialoger. Det är en mycket viktig strävan att skapa tillgängliga standardiserade data vilket innebär minskade behov av sökning och datainsamling, konvertering och anpassning. Med en nationell webbtjänst som samlar och tillhandahåller detaljplaner digitalt kan produktiviteten i samhällsbyggnadssektorn öka, hållbarhetsaspekter underlättas i tidiga skeenden och transparens och tydlighet ökar.

 3. 3D Översiktsplaner – riktlinjer för samordnade informationsmodeller
  Arbetsgruppen har genomfört en studie med fokus på de mycket tidiga skedena i samhällsbyggnadsprocessen och då särskilt översikts- och infrastrukturplaner. Möjligheten till underlag för strategiska beslut förbättras väsentligt med tillgång till samlade datamängder från myndigheter och aktörer i projekt. Gruppens utgångspunkt, med användning av en digital tvilling för de strategiska planerna, visar att ett obrutet informationsflöde innebär en radikal förändring av de samverkansformer som nu gäller i processen.
 1. Digital handbok för digitaliserade och standardiserade detaljplaner
  Dagens arbetsmetod för att ta fram en detaljplan är ett hinder för ett effektivt och obrutet informationsflöde eftersom den juridiskt bindande plankartan resulterar i en PDF där informationen är låst och inte kan kombineras med den initiala 3D designmodellen som ofta tas fram i de tidiga skedena. Delprojektet har tagit fram en digital handbok som ger en god grund till landets kommuner att nu starta sitt arbete med att digitalisera sina gällande detaljplaner.

 2. Utbildningsseminarier med fokus på användning av digital teknik
  Genom en serie utbildningsdagar har DigSam inspirerat, utbildat och skapat ett unikt nätverk för kommunala tjänstepersoner i syfte att katalysera användningen av digitala tekniker och processer inom samhällsbyggnadsprocessen.

Slutkonferens för DigSam

Presentation av resultat och rekommendationer.
Sammanfattning av dagen

Reportage och intervjuer

Här har vi samlat nyheter, reportage och intervjuer.
Alla nyheter

Filmer om projektet

Se alla filmer som tagits fram under projektet.
Alla filmerTill startsidan för DigSams slutrapporter