Slutrapport för DigSam arbetspaket 3: 3D infrastruktur och översiktsplaner – riktlinjer för samordnade informationsmodeller


Delprojektledare Monica Ek, Virtual cities of Sweden.

År 2030 finns en röd tråd från tidig planering fram till byggande med översiktsplanen närvarande hela vägen. Kunskaper förs vidare, alla förstår varför planen ser ut som den gör och det är enkelt att utvärdera effekterna. Alla kommuner har en digital tvilling där planen kan provköras. För att visionen ska bli verklighet krävs omfattande samverkan. DigSams delprojekt visar vägen med riktlinjer inom sex olika områden.

Samhällsbyggnadsprocessen är idag komplex och fragmenterad. Värdefull information används inte på ett effektivt sätt genom processens olika faser. Att istället skapa digitala och intelligenta flöden ger flera stora fördelar. Dels besparingar i tid och pengar men även minskad miljöpåverkan, nya värdekedjor i processen och ökad kvalitet. DigSams delprojekt har tagit fram riktlinjer för hur översikts- och infrastrukturplaner i samordnade 3D-modeller kan bidra till en mer långsiktigt hållbar samhällsbyggnadsprocess.

En övergripande planering är inte en isolerad företeelse utan kräver en omfattande samverkan mellan olika kompetenser och aktörer. Riktlinjerna är uppdelade i sex olika stråk: organisation, samverkan, omvärld, vision, tillämpning och teknik. Rekommendationen från projektet för den översiktliga planeringen är:

  • Reflektera - över vision, stråk och riktlinjer
  • Komplettera - med egna riktlinjer
  • Prioritera - välj ut de riktlinjer som kan påbörjas här och nu
  • Agera - starta nu

Röd tråd genom hela processen år 2030

För att skriva riktlinjer behöver det vara tydligt vad de ska uppnå. Projektet har därför formulerat en vision för översiktlig planering tidsatt till 2030, i enligt med agendan för de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030.

År 2030 finns det en röd tråd från tidig planering fram till byggande och intentionen med översiktsplanen är närvarande genom hela processen. Planerna är dynamiska, innehåller både historik och prognos, och är ett levande material som är tydligt närvarande i efterföljande skeden. Kunskaper förs vidare hela vägen och alla förstår varför planen ser ut som den gör. Om något inte fungerar är det enkelt att se var det fallerar och utvärdera varför. Olika indikatorer från exempelvis de globala målen för hållbar utveckling, gör det möjligt att analysera om vi bygger som vi planerar och om resultatet blir det förväntade. Nya möjligheter att avgränsa planer i höjdled används för att definiera volymer för exempelvis hav, luftrum och gruvor. 

I visionen har alla kommuner 2030 både sitt planeringsunderlag och de antagna planerna representerade i en digital kopia av verkligheten, en digital tvilling. Den digitala tvillingen ger möjlighet att simulera och provköra planen för att säkerställa den önskade effekten. Kommunernas planer kommer att aggregeras till en regional och nationell nivå. 

Om projektet

Delprojektet är ett av fem arbetspaket i DigSam. Syftet var att skriva riktlinjer för hur översikts- och infrastrukturplaner i samordnade 3D-modeller kan bidra till en mer långsiktigt hållbar samhällsbyggnads-process. Arbetet har genomförts i tre steg. Inledningsvis gjordes en omvärlds- och nulägesbevakning. Utifrån den formulerades en vision för översiktlig planering i framtiden. Därefter togs riktlinjer fram för hur visionen kan uppnås. Rapporten avslutas med en sammanställning av rekommendationer för fortsatt arbete. 

Projektledare var Monica Ek från Virtual Cities of Sweden AB. I arbetsgruppen ingick: Eva Cruslock, Alingsås kommun, Monica Ek, Virtual Cities of Sweden AB, Sanna Elgh Dalgren, Boverket, William Hedenquist, Trafikverket, John Hellman, Helsingborgs kommun och Odd Tullberg, Virtual Cities of Sweden AB. Utöver arbetsgruppen har samverkan skett framförallt med Boverket och Trafikverket. 


Omvärldsanalys första steget

Intervju med delprojektledare Monica Ek.
Läs intervjun

Om delprojektet

Mer om arbetspaket tre
i DigSam.
Om delprojektet

Position 2030

Presentation av arbetet på Position 2030.
Läs artikeln
Till startsidan för DigSams slutrapporter